Kết quả thi đua phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

23/05/2022 - 05:42

Trao cờ thi đua cho Văn phòng Huyện ủy Ba Tri.

Trao cờ thi đua cho Văn phòng Huyện ủy Ba Tri.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua (TĐ), khen thưởng (KT); Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong quản lý công chức, viên chức và TĐ, KT; tổ chức thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát động TĐ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thông qua các phong trào TĐ thường xuyên, TĐ chuyên đề. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các nội dung Luật TĐ, KT, Nghị định số 91/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐ, KT.

Tổ chức có hiệu quả, có cách làm hay để tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện và hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo về ý thức tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua 5 năm triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến tích cực: nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Việc làm theo dần đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác ngày càng cao.

Đối với công tác xây dựng Đảng, năm 2021, công tác quán triệt và thực hiện phương châm Đại hội XI Đảng bộ tỉnh “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” được triển khai rộng khắp trong nội bộ Đảng và các tầng lớp nhân dân qua nhiều kênh. Các ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc triển khai, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo hoàn thành sớm việc xây dựng các văn bản cụ thể Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh sát với tình hình thực tế, bảo đảm tính liên thông và đúng định hướng của tỉnh, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội. Nhiều cấp ủy xác định nội dung, đầu việc, phân công cá nhân phụ trách, lộ trình thực hiện cụ thể; đồng thời kết hợp, vận dụng linh hoạt và phát huy hiệu quả tinh thần “Đồng khởi mới” trong triển khai thực hiện.

Tỉnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các mô hình kiêm nhiệm theo Nghị quyết số 18, 19, 26-NQ/TW; triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107, 108 và 120/NĐ-CP của Chính phủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên tại chi bộ. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được các cấp ủy đã tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phối hợp, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện đồng độ các giải pháp kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm; do đó, tỷ lệ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật có giảm so với năm 2020 (giảm 4,92%).

Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng có sự chuyển biến tích cực. Nội dung, phương pháp hoạt động được đổi mới, tiếp tục hướng về cơ sở, bám sát cơ sở, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống, đẩy lùi, kiểm soát dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Việc tổ chức đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được chú trọng. Phát động nhiều phong trào TĐ yêu nước được nhân dân đồng tình hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt là phong trào TĐ “Đồng khởi mới” và TĐ “Dân vận khéo”.

 Bài, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN