Các tổ chức Công đoàn

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

12/09/2022 - 05:36

BDK - Trước yêu cầu thúc đẩy đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ (KH&CN); quan tâm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công nhân, công đoàn (CĐ) trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐ Việt Nam trong tình hình mới”, nhằm giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề mới và lớn đặt ra đối với tổ chức CĐ Việt Nam trong tình hình mới, đòi hỏi phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu KHCN và ĐMST trong toàn hệ thống.

Hoạt động nghiên cứu cấy mô tế bào thực vật của Tổ Công đoàn Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Ảnh: Đặng Cử

Hoạt động nghiên cứu cấy mô tế bào thực vật của Tổ Công đoàn Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Ảnh: Đặng Cử

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-BCH ngày 22-2-2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Khóa XII và Kế hoạch số 312/KH-LĐLĐ ngày 12-8-2022 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bến Tre về đẩy mạnh công tác nghiên cứu KHCN và ĐMST phục vụ nhiệm vụ của tổ chức CĐ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh xây dựng Kế hoạch số 77/KH-CĐVC ngày 29-8-2022 về triển khai thực hiện các văn bản nói trên.

Với mục đích đổi mới chính sách, tổ chức, quản lý, nguồn lực phát triển KH&CN và ĐMST trong hệ thống CĐ; đảm bảo cân đối, hài hòa giữa nghiên cứu khoa học, xã hội, nhân văn, khoa học kỹ thuật, an toàn, vệ sinh lao động và ĐMST; thu hút các chuyên gia, nhà khoa học có trình độ, kinh nghiệm, khơi dậy sức sáng tạo, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ làm công tác nghiên cứu KHCN và cán bộ CĐ trong hoạt động KHCN và ĐMST; nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu vào đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ.

Ban Thường vụ CĐVC tỉnh yêu cầu hoạt động KHCN và ĐMST phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thúc đẩy ĐMST, chuyển giao, ứng dụng và phát triển KHCN; coi trọng công tác hợp tác, phối hợp trong công tác nghiên cứu KHCN và ĐMST; nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động CĐ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; công tác nghiên cứu KHCN và ĐMST phải thực sự góp phần hình thành các chủ trương, định hướng, kế hoạch hoạt động CĐ; đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đặt ra mục tiêu: Hàng năm, có 100% tổ chức CĐ cơ sở trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động (CĐVC&NLĐ) hiểu về mục tiêu, ý nghĩa của công tác nghiên cứu KHCN. Tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, đổi mới tác phong, chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động và hưởng ứng, triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức được ít nhất một phong trào thi đua mang tính đặc thù của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao năng lực, phát triển bền vững cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 100% kế hoạch cụ thể hóa phải có mục tiêu cụ thể, có cơ chế khuyến khích, động viên, khen thưởng cán bộ, đoàn viên, CĐVC&NLĐ tham gia. Hàng năm, có ít nhất 1 cá nhân đề nghị về Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo.

Phấn đấu đến năm 2023, có 400 sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới tổ chức, hoạt động CĐ tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các CĐ cơ sở trong công tác nghiên cứu KHCN và ĐMST và đổi mới về tổ chức, quản lý, chính sách phát triển KHCN và ĐMST trong hệ thống CĐ Việt Nam là hai giải pháp luôn được Ban Thường vụ CĐVC tỉnh quan tâm.

Giải pháp về thúc đẩy sự tham gia của các CĐ cơ sở và người lao động trong phong trào nghiên cứu KHCN và ĐMST như tạo môi trường để cán bộ CĐ, đoàn viên và người lao động tham gia. Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh trong xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ KHCN để giải quyết các vấn đề của tỉnh. Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về hoạt động quản lý, nghiên cứu, ứng dụng KHCN và ĐMST cho CĐ.

Mở rộng nội dung và quy mô ĐMST. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung vào phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi - Phục vụ tốt” trong toàn hệ thống CĐ nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng công tác, năng suất lao động của cán bộ, đoàn viên, CĐVC&NLĐ trong các cơ quan, đơn vị. Phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc thúc đẩy nghiên cứu phát triển KHCN và ĐMST, nhất là trong các cơ quan, đơn vị quản lý phát triển kinh tế.

Định kỳ tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng lao động giỏi, lao động sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên, CĐVC&NLĐ có thành tích trong hoạt động KHCN và ĐMST. Ngoài ra, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh còn tập trung vào việc tăng cường nguồn lực tài chính cho hoạt động KHCN và ĐMST.

Đặng Văn Cử

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN