Đẩy mạnh phong trào thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ

16/10/2012 - 15:15
Đồng chí Nguyễn Thành Phong – Bí thư Tỉnh ủy tặng bức trướng cho Lực lượng Vũ trang Bến Tre nhân kỷ niệm 65 năm thành lập (1946-2011). Ảnh: K.Loan

Thi đua có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ, là đòn bẩy để kích thích mọi tổ chức, cá nhân hăng hái làm việc đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời thường nói: Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Lời dạy của Bác đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.

Những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng những năm qua đã góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong LLVT tỉnh đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, phong trào còn một số vấn đề cần tập trung lãnh đạo và tháo gỡ kịp thời như: Việc sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến để cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị học tập noi theo. Vấn đề chọn điểm, chọn diện để tổ chức thực hiện phong trào cũng rất quan trọng. Một số nội dung trong năm mục tiêu thi đua còn chồng chéo; việc khen đi kèm với thưởng còn nhiều bất cập (do kinh phí khó khăn), chưa kịp thời động viên, khích lệ phong trào. Đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi, ít được tập huấn nghiệp vụ, chưa tích cực chủ động trong tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện phong trào thi đua hiệu quả. Một ít đơn vị, cá nhân chưa tích cực, chủ động trong tổ chức và hưởng ứng phong trào thi đua, chưa phát huy trí tuệ, sức mạnh của tập thể để thực hiện tốt phong trào thi đua, còn ỷ lại, trông chờ cấp trên hoặc chạy theo thành tích, tô hồng báo cáo hoặc bỏ sót thành tích…

Để phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT Bến Tre giai đoạn 2012- 2014 phát huy tốt hiệu quả, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nôi dung sau:

- Thi đua xây dựng LLVT có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng; quán triệt, học đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thể thành chương trình hành động sát với tình hình, nhiệm vụ của LLVT. Hoàn thành chương trình giáo dục chính trị và giáo dục pháp luật cho các đối tượng, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi trở lên. Thường xuyên thông tin thời sự chính trị, định hướng tốt tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

- Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Quân khu 9 và Đảng ủy Quân sự tỉnh về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng trong LLVT giai đoạn 2010-2015”, gắn với nâng cao chất lượng xây dựng các tổ chức Đảng trong LLVT đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 12 Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) - Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thường xuyên rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, phong phú, lành mạnh. Thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trong huấn luyện, diễn tập đáp ứng yêu cầu “nhanh, mạnh, chính xác”, kết quả phải đạt yêu cầu 100%, trong đó phải có 75% khá, giỏi trở lên. Xây dựng LLVT có biên chế phù hợp và hoạt động hiệu quả trong khu vực phòng thủ thời bình, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh...

 - Thi đua đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, làm cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân. Tích cực phối hợp hoạt động với các ngành, các cấp, hưởng ứng tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. 

- Thi đua bảo đảm hậu cần, quản lý tài chính phục vụ kịp thời các hoạt động thường xuyên, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT Bến Tre. Cấp phát đúng, đủ các chế độ cho cán bộ, chiến sĩ về đời sống vật chất, tinh thần thường xuyên theo quy định. Thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo quân số khỏe 98,5% trở lên. Hoàn thiện, đưa vào sử dụng các hạng mục: Nhà truyền thống, kho đạn, nhà ở sĩ quan, Sở Chỉ huy Ban CHQS huyện Mỏ Cày Bắc, phòng khám bảo hiểm; triển khai xây dựng mới Sở Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng mới Trường Quân sự, tiếp tục xây dựng các hạng mục còn lại của Ban CHQS các huyện, thành phố và Ban CHQS xác xã, thị trấn.

- Thường xuyên kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết và đánh giá, rút kinh nghiệm phong trào Thi đua Quyết thắng trong từng cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực công tác. Kết hợp hài hòa giữa phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT với phong trào Thi đua yêu nước ở địa phương. 

Nguyễn Văn Lăng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN