Đẩy mạnh phong trào thi đua trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn

23/06/2009 - 08:17

Ngày 5-8-2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã có Nghị quyết (NQ) số 26-NQ/TW mở ra bước ngoặt mới cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ở Bến Tre, NQ đã thật sự đi vào cuộc sống, tập trung vào việc xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa phát triển toàn diện, hiện đại, xây dựng nông thôn mới; xây dựng giai cấp nông dân và khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức vững mạnh. Để các ngành, các cấp và nhân dân nhận thức đúng đắn hơn về vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua lao động xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xây dựng nông thôn mới, xem giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, vươn lên của nông dân; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hòa thuận, ấm no, dân chủ, công bằng, đời sống văn hóa phong phú. Mục tiêu của đợt thi đua đến năm 2010 và định hướng đến 2020 là:

 

Xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo an ninh lương thực. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn; thực hiện có hiệu quả công cuộc xóa đói giảm nghèo; nâng cao trình độ và vị thế chính trị của giai cấp nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiên tiến, từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; đảm bảo xã hội nông thôn ổn định, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái nông thôn.

 

Cụ thể, doanh thu bình quân cho 1 ha đất: 57 triệu đồng (2010); 70 triệu (2015); 100 triệu (2020). Bình quân thu nhập đầu người hộ nông thôn/năm: 10 triệu đồng (2010); 12 đến 15 triệu (2015); 17 đến 20 triệu (2020). Giữ vững diện tích cây lúa 25.000 đến 30.000 ha. Phát triển diện tích cây dừa đạt: 48.000 ha (2010), 58.000 ha (2020); cây ăn trái đạt 39.500 ha (2010). 40.500 ha (2020). Đưa Chợ Lách trở thành trung tâm sản xuất và cung ứng cây ăn trái cho các tỉnh phía Nam. Hình thành vùng chuyên canh hoa, cây cảnh có giá trị xuất khẩu. Tập trung đột phá 3 vấn đề lớn: đất đai, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nông dân; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với phát triển đô thị. Xây dựng các xã điểm nông thôn phát triển toàn diện. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99 – 100%, 85% sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ nghèo còn 3%. Hàng năm huyện thị, tỉnh (2 năm/lần) tổ chức hội nghị tuyên dương nông dân sản xuất giỏi, đẩy mạnh nhân rộng các điển hình tiên tiến trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

 

UBND tỉnh đã có kế hoạch phát động thi đua, các sở, ban, ngành đoàn thể, UBND các huyện, thị cụ thể hóa mục tiêu, nội dung thi đua cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng giúp UBND các cấp theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, sơ, tổng kết và đề nghị khen thưởng. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, phản ảnh về TT Hội đồng thi đua – Khen thưởng tỉnh để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích