Đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa của tỉnh

25/12/2020 - 07:10

BDK - Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển đô thị tỉnh Bến Tre đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Đến nay, toàn tỉnh đã có 23 đô thị gồm: 1 đô thị loại II (TP. Bến Tre), 3 đô thị loại IV (thị trấn mở rộng Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày), 19 đô thị loại V trong đó có 4 đô thị thị trấn huyện lỵ (Giồng Trôm, Châu Thành, Chợ Lách, Thạnh Phú) và 15 đô thị trung tâm xã: An Ngãi Trung, An Thủy, Tân Xuân, Mỹ Chánh (Ba Tri), Phước Mỹ Trung, Nhuận Phú Tân (Mỏ Cày Bắc), Hương Mỹ, An Thạnh (Mỏ Cày Nam), Tiên Thủy, Quới Sơn, Tân Thạch (Châu Thành), Mỹ Thạnh (Giồng Trôm), Vĩnh Thành (Chợ Lách), Lộc Thuận (Bình Đại), Giao Thạnh (Thạnh Phú), trong đó, có 1 đô thị loại II, 3 đô thị loại IV và 19 đô thị loại V, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 20%.

Đại lộ Đồng Khởi, trung tâm TP. Bến Tre. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại lộ Đồng Khởi, trung tâm TP. Bến Tre. Ảnh: Nguyễn Hải

Tốc độ đô thị hóa còn chậm

Về hạ tầng kỹ thuật, có trên 90% hộ dân khu vực đô thị sử dụng nước sạch. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đô thị đạt trên 90%. 100% tuyến đường chính đô thị được chiếu sáng. Tỷ lệ bình quân diện tích giao thông tại các đô thị đạt trên 8m2/người, hệ thống giao thông khung tại các đô thị cơ bản được hình thành. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đối với các đô thị loại V của thị trấn huyện lỵ đạt trên 50%. Quy hoạch phân khu đối với các đô thị loại IV (Bình Đại, Ba Tri, Mỏ Cày) đạt trên 70%. Riêng TP. Bến Tre đã hoàn thành phủ kín 100% quy hoạch phân khu so với quy hoạch chung được duyệt.

Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa diễn ra chậm so với cả nước. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị còn manh mún. Chất lượng quy hoạch chưa cao. Tình trạng phân lô, tách thửa trái quy định tại các đô thị còn xảy ra gây khó khăn cho thực thi quy hoạch. Hình thành phát triển các đơn vị hành chính đô thị còn chậm, chưa gắn với công tác nâng cấp phân loại đô thị, chưa đáp ứng được mục tiêu đô thị hóa và nguyện vọng của người dân địa phương.

Điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng có xuất phát điểm thấp, nguồn lực đầu tư hạn chế. Một số địa phương chưa chú trọng và ưu tiên phân bổ nguồn vốn thực hiện công tác quy hoạch, năng lực tổ chức lập quy hoạch còn hạn chế; chưa lường trước biến động tình hình kinh tế khó khăn, nhất là trong việc tranh thủ huy động nguồn lực, thu hút đầu tư. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền đối với công tác xây dựng, phát triển và quản lý đô thị chưa đầy đủ. Cơ chế, chính sách phát triển đô thị còn thiếu; hiệu lực, hiệu quả quản lý quy hoạch có mặt còn thấp. Đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý đô thị còn thiếu và yếu, chưa theo kịp yêu cầu.

Mục tiêu 2020 - 2025, tầm nhìn 2030

Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về phát triển đô thị tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu chung là đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, phát triển các đô thị trung tâm, đô thị ngoại vi, đô thị ven sông, ven biển và các điểm dân cư nông thôn tập trung. Tạo ra cơ sở pháp lý để xây dựng đồng bộ đơn vị hành chính, bộ máy chính quyền đô thị; đảm bảo quản lý và điều hành việc phát triển hệ thống đô thị tỉnh chủ động, thống nhất.

Trung tâm TP. Bến Tre. Ảnh: Nguyễn Hải

Trung tâm TP. Bến Tre. Ảnh: Nguyễn Hải

Mục tiêu cụ thể là tỷ lệ đô thị hóa giai đoạn đến năm 2025 đạt 27%; đến năm 2030 đạt 45%. Trong đó, nâng cấp đô thị giai đoạn 2020 - 2025: công nhận 7 đô thị loại V các trung tâm xã; triển khai xây dựng các tiêu chuẩn đô thị loại I đối với TP. Bến Tre, tiêu chuẩn đô thị loại III (các thị trấn mở rộng Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày), tiêu chuẩn đô thị loại IV (thị trấn Thạnh Phú, Chợ Lách) đảm bảo cơ bản đạt trên 70% tiêu chuẩn theo quy định. Giai đoạn 2026 - 2030: công nhận nâng loại 1 đô thị loại I (TP. Bến Tre); 3 đô thị loại III (các thị trấn mở rộng Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày); 2 đô thị loại IV (thị trấn Thạnh Phú, Chợ Lách); công nhận 7 đô thị loại V.

Phát triển đơn vị hành chính đô thị: Giai đoạn 2020 - 2025 thành lập mới 16 phường gồm: 4 phường thuộc TP. Bến Tre; 6 phường thuộc thị xã Mỏ Cày; 6 phường thuộc thị xã Ba Tri; thành lập mới 6 thị trấn và 2 thị xã (thị xã Mỏ Cày, thị xã Ba Tri). Giai đoạn 2026 - 2030 thành lập mới 7 phường gồm: 2 phường thuộc TP. Bến Tre; 5 phường thuộc thị xã Bình Đại; thành lập mới 6 thị trấn, 1 thị xã (thị xã Bình Đại) và 2 thành phố là TP. Ba Tri và TP. Mỏ Cày.  

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đô thị: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, tầm quan trọng về phát triển đô thị. Có quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp nhằm cụ thể hóa chủ trương phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Tăng cường cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa trong xây dựng, phát triển đô thị. Tiếp tục công tác cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thân thiện, tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.    

Xác định địa giới các đơn vị hành chính đô thị: Phát triển đô thị gắn với việc xác định địa giới các đơn vị hành chính đô thị nhằm đảm bảo cơ bản theo quy định (thành lập phường, thị trấn, thị xã; mở rộng phạm vi TP. Bến Tre đảm bảo nâng lên đô thị loại I).

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch mang tính khả thi: Rà soát chương trình phát triển đô thị của tỉnh giai đoạn đến năm 2030, các đồ án quy hoạch hiện hữu đã phê duyệt, trên cơ sở đó lồng ghép nội dung phát triển hệ thống đô thị vào trong quy hoạch tỉnh làm cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện cho từng đô thị tại các địa phương, phù hợp theo lộ trình. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị phải được thực hiện đồng bộ, kịp thời và có chất lượng. Công khai quy hoạch đô thị theo đúng quy định; có cơ chế giám sát thực hiện tốt các quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị.

Thiết lập hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị: Xây dựng và thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách, ưu tiên đầu tư phát triển các hệ thống giao thông đô thị, hạ tầng cung cấp nước sạch, cung cấp năng lượng, xử lý chất thải, công nghệ thông tin, hạ tầng số theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn: Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tạo nguồn vốn, kết hợp vốn ngân sách nhà nước, nguồn thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất; nguồn vốn thuộc các doanh nghiệp trong, ngoài nước và cộng đồng dân cư để đầu tư phát triển đô thị. Huy động mọi nguồn lực để phát triển đô thị, đồng thời khuyến khích động viên và tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng tham gia phát triển đô thị.

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước ở đô thị: Đẩy mạnh và tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng, hiệu quả của bộ phận một cửa liên thông. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý các vi phạm về quy hoạch đô thị, về trật tự xây dựng đô thị, việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở.

 Thu Huyền (lược trích)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN