Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Điển hình trong thi đua “Đồng khởi mới”

05/06/2023 - 05:25

BDK - Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/BTCTU ngày 6-2-2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc chọn điển hình thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU về công tác xây dựng Đảng năm 2023, vừa qua, Chi bộ (CB) Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh chọn tổ chức hội nghị chuyên đề giới thiệu nhân rộng mô hình điển hình tiêu biểu trong Đảng bộ Khối về việc thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được cụ thể hóa từ phương châm “Hai chân - Ba mũi” của Chỉ thị số 01-CT/TU.

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được cụ thể hóa từ phương châm “Hai chân - Ba mũi” của Chỉ thị số 01-CT/TU.

Xác định nội dung trọng tâm, đột phá

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, CB và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng Kế hoạch số 01/KH-CB ngày 22-2-2021 và Kế hoạch số 217/KH-BTV ngày 23-3-2021 về thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU. Theo đó, CB xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 2 nội dung quan trọng nhất trên lĩnh vực xây dựng Đảng là “Xây dựng CB trong sạch, vững mạnh” và “Xây dựng đội ngũ đảng viên gương mẫu, công chức, người lao động tiêu biểu”.

Phát biểu tại hội nghị chuyên đề do CB Hội LHPN tỉnh tổ chức, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh - Phó bí thư CB Lê Thị Hoàng Oanh cho rằng: Trong “Hai chân - Ba mũi” của Chỉ thị số 01-CT/TU, mũi thứ nhất có tầm quan trọng mang tính chiến lược lâu dài là trọng tâm trong xây dựng, bảo vệ xã hội chủ nghĩa. Chân xây dựng Đảng, hệ thống chính trị mà nhiệm vụ cốt lõi là xây dựng CB trong sạch, vững mạnh, xây dựng tính nêu gương của người cán bộ, đảng viên, công chức tiêu biểu. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được CB Hội LHPN hướng đến trong nhiệm kỳ.

Từ sau đại hội đến nay, Chi ủy CB Hội LHPN tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng,  đảng viên, tạo được những chuyển biến tích cực. Chi ủy CB lãnh đạo nâng cao vai trò, giao trách nhiệm từng chi ủy viên. Phát huy vai trò của đảng viên trong xây dựng nền nếp, chế độ sinh hoạt CB nhằm phát huy ý thức trách nhiệm, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ.

 CB hội còn tập trung khắc phục tốt hạn chế, khuyết điểm sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và sau đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Chi ủy, CB xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, tồn tại, chấn chỉnh công tác lãnh đạo, điều hành của chi ủy, đưa ra nhiều giải pháp tổ chức hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp.

“Chi ủy CB luôn xem việc nâng cao chất lượng sinh hoạt CB là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Trong đó, chú trọng nâng cao công tác tự phê bình và phê bình gắn với việc giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ. CB tạo mọi điều kiện để đảng viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, trí tuệ, nâng cao sức chiến đấu, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng CB. Công tác quản lý đảng viên được CB thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định”, Phó bí thư CB Hội LHPN tỉnh Lê Thị Hoàng Oanh nhấn mạnh.

Thảo luận, đề xuất giải pháp

Đồng chí Lê Ngọc Tràng - Chuyên viên Ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật Hội LHPN tỉnh cho rằng: Chỉ thị số 01-CT/TU về phong trào thi đua “Đồng khởi mới” với nội dung “Hai chân - Ba mũi” đã được CB Hội LHPN tỉnh quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, hội viên và triển khai vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng viên tại CB. Theo đó, CB đã cụ thể hóa nội dung “Hai chân - Ba mũi” vào quá trình công tác tại CB đó là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Nội dung về “Ba mũi” cụ thể hóa với 3 nội dung là ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, hoạt động; huy động nguồn lực; tập huấn, hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở, nâng cao chất lượng hội viên và CB đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả khả quan.

Để duy trì kết quả đạt được, đồng chí Lê Ngọc Tràng đề nghị: Đối với CB, thời gian tới quan tâm đề ra những chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp để xây dựng CB gắn với năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần phát hiện, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Củng cố, nâng chất sinh hoạt CB đảm bảo tính thuyết phục, tính chiến đấu, tính giáo dục. Tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác kiểm tra, giám sát tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ cả về tư tưởng cũng như phẩm chất,  năng lực công tác, đạo đức, lối sống và kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Kiên quyết xử lý những  cán bộ, đảng viên vi phạm, những tổ chức đảng yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó sẽ phát huy tính tích cực, chủ động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với đảng viên, cần tiếp tục quán triệt cụ thể hóa sâu sắc những tiêu chí phấn đấu của cán bộ, đảng viên về tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Khi tham gia sinh hoạt, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình trên tinh thần thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Từng đảng viên, nhất là đảng viên trẻ phát huy tính tiên phong, trách nhiệm trong xây dựng CB, cơ quan, đơn vị, khắc phục tâm lý e ngại.

Đồng chí Võ Mỵ Nương - Chuyên viên Ban Xây dựng tổ chức Hội - Hội LHPN tỉnh cho rằng: CB tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng, nâng cao hoạt động làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền, giáo dục đảng viên những nội dung của biểu hiện suy thoái, qua đó giúp đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt CB hay trong đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, lãng phí. Đồng thời, tạo cho đảng viên nghiêm túc trong việc tự phê bình và phê bình, kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống”. Từng cán bộ, đảng viên quan tâm công tác thông tin tuyên truyền với đa dạng hình thức, thông qua các trang Fanpage, Zalo. Khi thông tin tuyên truyền trên các trang mạng xã hội cần chọn lọc, phân biệt, loại bỏ những trang mạng không chính thống, thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật.

Trong thi đua xây dựng CB trong sạch, vững mạnh, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đến nay, CB có 9/26 đảng viên có trình độ sau đại học; 9/30 cán bộ, công chức là chuyên viên chính; lý luận chính trị có 14/26 đảng viên có trình độ cao cấp, trung cấp 3/26 đảng viên. Trong thi đua “Xây dựng đội ngũ đảng viên gương mẫu, công chức, người lao động tiêu biểu”, CB chú trọng việc xây dựng mỗi cán bộ, đảng viên là một tấm gương trong công tác, đời sống, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Kết quả năm 2022, 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có 4/17 cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN