Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Bến Tre

20/10/2022 - 13:52

BDK.VN - Ngày 20-10-2022, đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương, do Phó trưởng ban Phan Xuân Thủy làm trưởng đoàn cùng đại diện các vụ, viện đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bến Tre.

Phó ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy và Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy và Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ.

Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cao Văn Dũng, đại diện lãnh đạo các ban đảng tỉnh, cơ quan truyền thông, một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh, ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng báo cáo với đoàn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị khoá XIII thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tình hình triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo từ đầu năm đến nay, những mô hình, cách làm sáng tạo; tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu của các ngành Trung ương.

Phát biểu của các ngành Trung ương.

Nhiều vấn đề đặt ra của đoàn công tác về công tác tuyên truyền, văn hóa con người Bến Tre, xây dựng Đảng, đoàn kết nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát, văn hóa văn nghệ, dân chủ trong Đảng, công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo... đã được các ban đảng giải trình làm rõ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ khẳng định: Tại Bến Tre công tác tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng chất lượng ngày càng nâng lên. Cán bộ ngành tuyên giáo luôn phát huy vai trò xung kích đi đầu trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương. Những nỗ lực của ngành Tuyên giáo thời gian qua đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Ðảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân nỗ lực, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn nữa, nhằm phát huy mạnh mẽ truyền thống ngành tuyên giáo và những kết quả đạt được thời gian qua; đồng thời chủ động, bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả. Chủ động, tích cực, kịp thời, hiệu quả trong công tác tham mưu, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là tăng cường hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện tốt phương châm tuyên giáo “đi trước mở đường, đi cùng cổ vũ động viên, đi sau tổng kết rút kinh nghiệm”.  Đồng thời, chủ động nắm bắt kịp thời, dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời.

“Những kết quả đạt được trên lĩnh vực tuyên giáo của tỉnh Bến Tre thời gian qua có phần quan trọng là sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, phù hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, định hướng, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương”, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Phát biểu với lãnh đạo tỉnh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho rằng: "Qua thảo luận nhiều ý kiến đặt ra của đoàn công tác Tuyên giáo Trung ương, các ý kiến trao đổi của phía tỉnh Bến Tre, đặc biệt là ý kiến phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, cho thấy sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong việc triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực công tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phó ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Nhiều kết quả đạt được đã đề cập trong các báo cáo, tôi xin nhấn mạnh mấy vấn đề, kết quả nổi bật của tỉnh thời gian qua: Tỉnh ủy Bến Tre đã quán triệt sâu sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương gắn kết thực tế của địa phương. Công tác học tập, quán triệt và triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt nghị quyết Đảng khá tốt. Tôi đánh giá cao công tác tuyên truyền nghị quyết với nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo của tỉnh, trên các phương tiện truyền thông của tỉnh.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo, cần được tiếp tục phát huy. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, gắn với thực tế tại địa phương rất hay, trong đó có 11 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; các chương trình thi đua “Đồng khởi mới”, Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, nhờ vậy 9 tháng đầu năm tỉnh đạt nhiều kết quả khá tốt. Công tác kiểm tra, giám sát phát hiện, ngăn chặn kịp thời đảng viên vi phạm tỉnh làm rất tốt, hiệu quả.

Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, có 4 vấn đề tỉnh làm khá tốt, gồm xây dựng, hoàn thiện Ban Chỉ đạo, tổ chức đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, xử lý vi phạm nhiều vụ việc. Công tác tuyên giáo được triển khai khá bài bản, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Nhiệm vụ thời gian tới, ngoài các nhiệm vụ đã nêu, tỉnh cần tập trung công tác xây dựng Đảng và tư tưởng chính trị. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quan tâm lãnh, chỉ đạo sơ, tổng kết giữa nhiệm kỳ đại hội để kịp thời, bổ sung, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch cho phù hợp.

Tiếp tục tập trung quyết liệt, việc lãnh, chỉ đạo thực hiện Kết luận 21, gắn Kết luận 01 và thực hiện Chỉ thị 05. Tập trung thực hiện quyết liệt 11 nhiệm vụ trong đó có 8 nhiệm vụ liên quan đến ngành tuyên giáo. Tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Quan tâm thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên. Năm 2023, ngành tuyên giáo làm chủ vai trò, định hướng dư luận xã hội, nắm bắt kịp thời các vấn đề nóng nổi lên, tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo".

Huyền Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN