Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng sâu sát, chất lượng và hiệu quả

16/01/2017 - 07:22

Đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm về đổi mới công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh: T.H

Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng trong năm qua được cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên; công tác giám sát được mở rộng về đối tượng và nội dung; kịp thời xử lý kỷ luật và thực hiện việc công khai các trường hợp sai phạm. 

Qua đó, có tác dụng răn đe, cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả, song phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, công tác KTGS của cấp ủy và UBKT các cấp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua chưa đạt yêu cầu, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Công tác giám sát, nhất là giám sát thường xuyên chưa chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cụ thể đối với đối tượng được giám sát; chưa quan tâm giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, đa số các vụ việc sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật được phát hiện thông qua đơn thư tố cáo hoặc qua các kênh thông tin khác. Các cuộc KTGS của các ngành, các cấp tập trung quá nhiều về cơ sở, thậm chí trùng lắp nội dung, tạo sức ép, áp lực quá lớn cho cơ sở; nhiều cuộc KTGS còn biểu hiện hình thức, qua loa, chưa đạt yêu cầu, chưa nêu rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể đối với những hạn chế, thiếu sót; chưa xác định lộ trình, thời gian khắc phục và thiếu quan tâm giám sát kết quả khắc phục sau kết luận kiểm tra, kết quả giám sát. Một số đoàn, tổ KTGS chưa quan tâm nắm thông tin, tình hình nên thiếu cơ sở kết luận sau kiểm tra, kết luận còn chung chung, khó thực hiện, nên việc theo dõi, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm đối với đối tượng được KTGS cũng gặp khó khăn...

Để đổi mới công tác KTGS trong thời gian tới theo hướng chất lượng và hiệu quả; cấp ủy và UBKT các cấp cũng như các ngành có liên quan nghiên cứu thực hiện một số nội dung chủ yếu:

Cấp ủy tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác KTGS, nhất là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy (khóa X) về xây dựng Đảng; Quy định số 30 của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 01 của UBKT Trung ương, Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng nói riêng.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình KTGS của cấp ủy và UBKT các cấp theo hướng bám sát chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp và cấp trên phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Tập trung KTGS các vấn đề nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm, công tác quản lý tài chính, tài sản, các nguồn quỹ cơ quan; phối hợp các cơ quan điều tra để giải quyết có hiệu quả các vụ việc tham nhũng; chú trọng KTGS người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; khắc phục tình trạng kiểm tra dàn trải. Phân định rõ nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy và nhiệm vụ của UBKT về thực hiện công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Đổi mới phương pháp KTGS theo hướng sâu sát, chất lượng và hiệu quả, thực hiện chặt chẽ quy trình kiểm tra, nhất là bước thẩm tra, xác minh, nội dung gợi ý cho đối tượng được kiểm tra giải trình và làm tốt công tác tư tưởng đối với đối tượng được kiểm tra; kết quả KTGS phải đạt 4 yêu cầu: Phát hiện những hạn chế, khuyết điểm nhằm cảnh báo, răn đe hoặc sai phạm đến mức phải xử lý thì kiên quyết xử lý nghiêm túc; cùng với địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết....; phản ánh cho được những bất cập, vấn đề không hợp lý trong quá trình thực hiện cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó kiến nghị bổ sung, điều chỉnh quy định cho phù hợp tình hình thực tế; qua KTGS, cấp ủy phát hiện những mô hình tốt, cách làm hay, có hiệu quả để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng. Coi trọng công tác phúc tra (giám sát) kết quả khắc phục sau kết luận KTGS. Các cơ quan liên quan đến nội dung KTGS, cử cán bộ lãnh đạo phụ trách lĩnh vực đó tham gia đoàn KTGS để đủ sức cùng với đoàn thực hiện nhiệm vụ.

Tham mưu cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo KTGS một số lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm… Theo dõi việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm, bảo đảm tính răn đe, giáo dục và giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Giải quyết dứt điểm các đơn tố cáo, khiếu nại kỷ luật của Đảng, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định, mang tính thuyết phục cao, hạn chế thấp nhất những trường hợp khiếu nại. Đồng thời, để giảm bớt tình trạng đơn thư tố cáo đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đơn thư giấu tên, mạo tên… cấp ủy các cấp quan tâm nâng cao chất lượng lãnh đạo hoạt động của cấp ủy và chi bộ; tạo môi trường dân chủ thật sự để đảng viên tỏ rõ chính kiến hoặc trình bày những bức xúc của mình. Phối hợp tốt công tác giám sát của Đảng, giám sát của HĐND, giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.

Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, phát hiện kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” để giáo dục, thuyết phục, ngăn chặn và xem xét tư cách đảng viên. Thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt đảng, khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm. Coi trọng việc tự phê bình và phê bình là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Xây dựng văn hóa trong sinh hoạt Đảng, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định có liên quan đến công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng.

 Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp, bảo đảm đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ kiểm tra phải có phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp công tác, thận trọng và ứng xử có văn hóa, có tâm, có tầm, có bản lĩnh, mạnh dạn đấu tranh tìm ra lẽ phải, sự thật của vấn đề. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, cấp ủy viên các cấp; đồng thời, tạo điều kiện, phương tiện làm việc, chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ kiểm tra để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giaon

Trần Thanh Vũ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN