Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nghị quyết

18/01/2021 - 07:08

BDK - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ban hành nghị quyết xác định những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho chặng đường 5 năm tới, tầm nhìn đến năm 2030. Các văn kiện được thông qua tại đại hội là kết tinh của trí tuệ, tâm huyết, ý chí và khát vọng vươn lên mãnh liệt của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tư tưởng chủ đạo của nghị quyết là phát huy khối đoàn kết thống nhất toàn dân, tinh thần Đồng khởi, ý chí, khát vọng vươn lên, tiến công, vượt qua khó khăn, bứt phá phát triển nhanh, bền vững.

 Khen thưởng cá nhân tham gia tốt phong trào xây dựng nông thôn mới Vĩnh Hòa (Chợ Lách).

 Khen thưởng cá nhân tham gia tốt phong trào xây dựng nông thôn mới Vĩnh Hòa (Chợ Lách).

Những kết quả nổi bật

Đó là lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận của Đảng. Chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác tuyên truyền, vận động. Chú trọng phát huy vai trò công tác dân vận, mong muốn công tác dân vận phải “đi trước” trong các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Triển khai nhiều chủ trương mới, định hướng cho công tác dân vận: phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”, phong trào trữ nước mưa, nước ngọt. Chỉ đạo tăng cường thực hiện Quy chế dân vận của hệ thống chính trị; xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền với khối vận; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn cơ quan chuyên trách công tác dân vận các cấp; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp làm công tác tham mưu (nhất là sau đại hội đảng, đoàn thể, các hội).

Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đánh giá: “Lãnh đạo công tác dân vận chưa toàn diện, chưa có chiều sâu, chưa trở thành trọng tâm trong hoạt động của cấp ủy và hệ thống chính trị, chưa thật sự coi trọng việc vận động, thuyết phục, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, chưa phát huy hiệu quả; giám sát, phản biện xã hội có mặt còn hạn chế”.

Thuận lợi thời gian qua là kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; nhiều dự án, công trình triển khai; đời sống nhân dân được cải thiện. Đại đa số nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Qua đợt phòng chống hạn mặn và dịch Covid-19 trong năm 2020, cho thấy các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đồng lòng, chung sức, đoàn kết, chia sẻ vượt qua khó khăn.

Khó khăn, thách thức là biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường. Đời sống một bộ phận nhân dân khó khăn, trước các ảnh hưởng, tác động trên lại càng thêm khó khăn. Một số vụ việc liên quan đến dân cần quan tâm: việc triển khai các dự án đô thị, việc thu hồi đất quốc phòng An Điền, dự án hồ chứa nước ngọt Lạc Địa, Khu công nghiệp Phú Thuận…

Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp

Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, phải tổ chức quán triệt chủ đề, phương châm, quan điểm chỉ đạo của nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho các tầng lớp nhân dân. Nâng cao tính thuyết phục và hiệu quả công tác dân vận. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng” gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tập trung các giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025 theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kịp thời tôn vinh những người có đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương qua danh hiệu “Công dân Đồng Khởi”.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; thực hiện tốt khẩu hiệu “ba không, ba nên, ba cần” trong tiếp xúc, giải quyết công việc của dân. Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm tham mưu cấp ủy trong xây dựng, phát huy vai trò của các tầng lớp, các giới, các đoàn thể, các hội quần chúng (công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi, trẻ em, tôn giáo, người Bến Tre ở ngoài tỉnh, ngoài nước; đoàn viên, thanh niên).

Phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, vượt khó và vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng nông sản, cải thiện và nâng cao đời sống. Xây dựng đội ngũ trí thức tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh, thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo, tích cực nghiên cứu, đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh. Phát triển đội ngũ doanh nhân có trình độ quản trị, kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy và khuyến khích khởi nghiệp, kịp thời tôn vinh, khen thưởng những doanh nhân có nhiều đóng góp.  

Thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tài năng, làm nòng cốt xây dựng gia đình hạnh phúc - tiến bộ. Quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, chú trọng đào tạo nhân lực nữ chất lượng cao; triển khai các chương trình phát triển kinh tế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ tôn giáo; chú trọng công tác cán bộ nữ, trẻ; xử lý nghiêm các hành vi xâm hại phụ nữ và trẻ em. Phát huy tính tích cực xã hội của cựu chiến binh trong đóng góp, xây dựng Đảng, chính quyền và làm nòng cốt trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Chăm sóc sức khỏe, phát huy vai trò người cao tuổi trong xã hội, cộng đồng và gia đình. Tạo mọi điều kiện để trẻ em ở các địa phương được học tập, vui chơi, giải trí. Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách tôn giáo; vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo từ thiện. Tập hợp, vận động người Bến Tre ở ngoài nước, ngoài tỉnh hướng về quê hương.

Đổi mới việc triển khai quán triệt, tuyên truyền ra nhân dân. Tập trung triển khai việc học tập Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong đoàn viên, hội viên và nhân dân một cách hiệu quả, có chiều sâu theo từng đối tượng. Đổi mới việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, đề án, dự án của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 có liên quan đến công tác dân vận, tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo thành Chương trình công tác dân vận nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các kế hoạch chuyên đề.

Chủ động triển khai các giải pháp vận động nhân dân thực hiện việc trữ nước mưa, nước ngọt cho mùa khô năm sau; tiếp tục thực hiện các khuyến cáo về công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai. Tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện  quy chế dân chủ và công tác tôn giáo tỉnh theo dõi, nắm tình hình tôn giáo; phối hợp với các ngành chức năng kịp thời tham mưu, đề xuất cho Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo tốt công tác tôn giáo trên địa bàn. Thực hiện ngày càng có chiều sâu, đồng bộ, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo các loại hình.

Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, cấp ủy lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu nòng cốt. Ban Dân vận Tỉnh ủy quyết tâm nỗ lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Tỉnh ủy giao theo hướng tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng công tác dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tinh thần cốt lõi của nghị quyết là bằng mọi biện pháp, giải pháp tích cực, phát huy cao độ mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, tận dụng hiệu quả mọi tiềm năng để thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá, 11 công trình, dự án trọng điểm nhằm “... phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030”.

              Thu Huyền (lược ghi)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN