Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ nhân dân tự quản, bài 2:

Đưa sinh hoạt tổ nhân dân tự quản đi vào nền nếp

12/04/2021 - 06:35

BDK - Qua khảo sát thực tế, Quyết định số 2350/QĐ-UB ngày 4-10-1999 của UBND tỉnh quy định về tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của tổ nhân dân tự quản (NDTQ) bộc lộ một số hạn chế, bất cập, nội dung không còn phù hợp nhưng chưa được điều chỉnh, nhất là bổ sung nhiệm vụ vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

Sinh hoạt tổ nhân dân tự quản tại Ấp 5, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại. Ảnh: H. Đức

Sinh hoạt tổ nhân dân tự quản tại Ấp 5, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại. Ảnh: H. Đức

Tồn tại, bất cập

Vẫn còn nhiều tổ NDTQ thiếu ban đại diện, có nơi không có ban đại diện (thiếu 807, không có 24); nhiều tổ chưa sinh hoạt thường xuyên theo định kỳ hàng tháng (1.913), có 43 tổ không họp; tổ viên tham gia sinh hoạt chưa đều (tỷ lệ từ 50 - 70%); chất lượng sinh hoạt có lúc có nơi chưa đạt yêu cầu, chủ yếu đọc các tài liệu tuyên truyền; đa số các cuộc sinh hoạt không có nhiều ý kiến của tổ viên. Một số nơi, công tác củng cố, nâng chất hoạt động tổ NDTQ thực hiện còn chậm, chưa kịp thời tập huấn cho ban đại diện tổ.

Một số cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách, làm ban đại diện tổ chưa phát huy vai trò gương mẫu trong tham gia sinh hoạt. Một số nơi việc phân loại tổ NDTQ còn mang tính hình thức, chưa đánh giá đúng thực chất, còn chạy theo thành tích. Thông tin tuyên truyền qua Báo Đồng Khởi chưa phát huy hiệu quả trong sinh hoạt tổ NDTQ, do người dân kịp thời cập nhật thông tin qua các ứng dụng trực tuyến. Một số nơi tổ trưởng có phản ánh một số đảng viên chưa gương mẫu trong việc tham gia sinh hoạt tổ NDTQ. Một số công việc do cán bộ xã, ấp giao về cho tổ trưởng nhưng không đúng chức năng, nhiệm vụ.

Nguyên nhân, do các căn cứ pháp lý, quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ NDTQ ban hành đã lâu, chưa bổ sung, thay thế cho phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới (Quyết định số 1628/QĐ-UB về việc phê duyệt đề án nâng cao chất lượng tổ chức và phương thức hoạt động của tổ NDTQ; Quyết định số 2350/QĐ-UB về việc ban hành quy định về tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của tổ NDTQ, thực hiện đến nay đã hơn 20 năm). Một số cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở chưa quan tâm đúng mức, thiếu kiểm tra, đôn đốc công tác phối hợp của các ngành, đoàn thể và cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách, tham gia sinh hoạt, củng cố, nâng chất lượng hoạt động tổ NDTQ.

Một số nơi chưa xác định rõ vai trò hỗ trợ hoạt động tổ NDTQ do công an chủ trì hay do Mặt trận chủ trì, chưa xác định rõ phần việc của mỗi bên, chưa chủ động phối hợp; chưa làm tốt vai trò tham mưu cho đảng ủy, UBND cùng cấp; chưa phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể trong công tác củng cố ban đại diện, nâng cao chất lượng sinh hoạt, phối hợp tập huấn nâng cao kỹ năng điều hành cho ban đại diện tổ NDTQ. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia sinh hoạt tổ NDTQ có lúc chưa thường xuyên, chưa nâng cao ý thức tự giác của người dân. Chưa có chế độ, chính sách hỗ trợ thống nhất cho ban đại diện nên chưa thu hút thành viên tham gia ban đại diện; ban đại diện tổ phần lớn cao tuổi nên có những hạn chế nhất định, một số ban đại diện chưa có kinh nghiệm trong điều hành hoạt động của tổ và thường xuyên thay đổi. Do người dân tập trung dành thời gian cho các hoạt động kinh tế, nên việc tham gia sinh hoạt tổ NDTQ chưa được thường xuyên.

Nâng chất hoạt động tổ NDTQ

Theo Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có công văn chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ NDTQ, đưa sinh hoạt tổ NDTQ đi vào nền nếp. Tăng cường phân công đảng viên phụ trách tổ, tham gia trong ban đại diện tổ, gương mẫu trong các hoạt động của tổ. Tập trung đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng tăng cường tinh thần tự quản trong khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ NDTQ.

Lãnh đạo phân công nhiệm vụ củng cố tổ NDTQ theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp vận động người tham gia ban đại diện tổ NDTQ, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia sinh hoạt tổ NDTQ. Công an các cấp chủ trì, phối hợp tham mưu, hướng dẫn, tập huấn về chức năng, nhiệm vụ của tổ NDTQ, đề xuất các biện pháp để duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác củng cố, nâng chất hoạt động tổ NDTQ, nhất là giám sát việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, đảng viên.

 Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 808 về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ NDTQ. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhất là kịp thời biểu dương gương điển hình tích cực tham gia hoạt động của tổ NDTQ. Có định hướng để xây dựng mới Đề án nâng cao chất lượng tổ NDTQ. Đề ra các tiêu chí nhằm đánh giá đúng thực chất hoạt động tổ NDTQ. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức và hoạt động của tổ NDTQ cho phù hợp với tình hình mới, cần thống nhất một khoảng thời gian chung để tất cả các tổ NDTQ sinh hoạt hàng tháng đồng loạt. Có kế hoạch nhân rộng các mô hình sinh hoạt tổ NDTQ hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của tổ NDTQ, nâng cao ý thức tự giác của người dân.

Ban Biên tập Báo Đồng Khởi tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung cung cấp thông tin phục vụ sinh hoạt tổ NDTQ, bảo đảm kịp thời. Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo phối hợp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ NDTQ. Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân gương mẫu trong tham gia sinh hoạt tổ NDTQ. Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp tham mưu củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ NDTQ.

Hữu Hiệp - Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN