Đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội

24/11/2021 - 06:33

BDK - Hôm nay 24-11-2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là sự kiện quan trọng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Giới thiệu nghề truyền thống cho du khách. Ảnh: Trung Hiếu

Giới thiệu nghề truyền thống cho du khách. Ảnh: Trung Hiếu

Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt là diễn ra nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị văn hóa lần thứ nhất. Người khẳng định “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, soi đường cho sự phát triển, tiến bộ của mỗi quốc gia, dân tộc. Đảng, Nhà nước luôn chú trọng xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam và đã có nhiều chủ trương, nghị quyết về văn hóa.

Nổi bật là Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (năm 1998) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” đã xác định “Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”. Xây dựng và phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hóa, vì xã hội công bằng, văn minh, con người phát triển toàn diện. Văn hóa là kết quả của kinh tế, đồng thời là động lực của sự phát triển kinh tế. Các nhân tố văn hóa phải gắn kết chặt chẽ với đời sống và hoạt động xã hội trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, xã hội..., trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của phát triển.

Đến Hội nghị Trung ương 9 khóa XI (năm 2014) ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nêu rõ yêu cầu phải tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trên tinh thần vừa kế thừa, phát huy những truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản là yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu “phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân”. Với nhiệm vụ, giải pháp là gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Xây dựng, phát huy yếu tố văn hóa để thực sự là đột phá phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế. Khơi dậy tinh thần yêu nước, tính cộng đồng, ý chí tự cường, tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên. Đề cao tính tiên phong, gương mẫu trong văn hóa ứng xử của người lãnh đạo, cán bộ, công chức và đảng viên...

Kế thừa những tinh hoa, tư tưởng về văn hóa qua các giai đoạn cách mạng, hội nghị lần này sẽ nối tiếp mạch nguồn “văn hóa soi đường quốc dân đi”. Dự kiến nội dung trọng tâm gồm báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước thời gian qua, một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm về công tác văn hóa văn nghệ thời gian tới theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, kỳ vọng sẽ khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc, mở ra bước ngoặt mới trong vấn đề chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Với ý nghĩa đó, từng cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Đảm bảo phát triển văn hóa đồng bộ với tăng trưởng kinh tế, hình thành nền tảng tinh thần vững chắc cho xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, làm cho đạo đức, lối sống và những giá trị của con người Việt Nam được hiển hiện sinh động tại mỗi địa phương, đơn vị và cộng đồng dân cư. Tiếp tục giữ gìn, bồi đắp, phát huy các giá trị tích cực, tốt đẹp của truyền thống dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo nên sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

ĐỒNG KHỞI

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN