Gắn kiện toàn cơ sở Đảng với nâng chất đội ngũ cán bộ và phát triển kinh tế - xã hội

15/08/2011 - 08:39

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (TSVM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Huyện ủy Chợ Lách tập trung lãnh đạo thực hiện. Trong 5 năm 2005-2010, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM trên địa bàn huyện đã tạo được những chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng huyện Chợ Lách. Ảnh: Tri Phương

Huyện ủy đã phân công tổ công tác gồm 33 đồng chí là cấp ủy viên và chuyên viên các ban đảng luân phiên tham gia họp chi bộ cơ sở lệ kỳ hàng tháng để góp ý nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ. Huyện ủy thường xuyên kiểm tra, khảo sát các đảng ủy, chi ủy về việc cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng hoạt động, đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM. Qua kiểm tra, khảo sát cho thấy, nhiều đơn vị chuyển biến tốt, vai trò cấp ủy trong công tác lãnh đạo, điều hành được nâng lên. Việc xây dựng các chương trình hành động và kế hoạch thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng phù hợp tình hình địa phương, hiệu quả, hiệu lực công tác lãnh đạo, quản lý đã tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Cuối năm 2006, số chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đạt TSVM chiếm 60,98%, đến năm 2010, tỷ lệ này nâng lên 89,13%. Năm 2006, có 78% số chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt TSVM, năm 2010 nâng lên 92,44%. Tại hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM của huyện, có 8 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đạt TSVM tiêu biểu 5 năm liền và 10 đơn vị đạt 3 năm liền; 5 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt TSVM tiêu biểu 5 năm liền và 11 chi bộ đạt 3 năm liền đã được biểu dương khen thưởng cấp tỉnh và cấp huyện. Trong đó, đặc biệt là đảng bộ các xã Vĩnh Thành, Tân Thiềng (TSVM 5 năm liền), Sơn Định, Hòa Nghĩa (TSVM 3 năm liền), từ đơn vị khá được củng cố nâng lên TSVM như đảng bộ các xã Vĩnh Bình, Phú Sơn.

Đối với giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên, các chi bộ, đảng bộ chú trọng trước hết ở công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát động đăng ký và thực hiện các chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình trong kiểm tra đảng viên chấp hành và đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm. Công tác đào tạo - bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ đảng viên, phân công nhiệm vụ và thường xuyên kiểm tra góp ý được quan tâm; đồng thời giới thiệu đảng viên về sinh hoạt chi bộ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo tinh thần Quy định 76 của Trung ương. Năm 2006, có 62,21% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2010, tỷ lệ này tăng lên 90,8%. Trong đó, có 40 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền và 46 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền được biểu dương khen thưởng.

Đảng viên tham gia các đợt quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng đều đạt trên 97%. Trong 5 năm qua, toàn huyện phát triển 1.221 đảng viên mới, đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm; có trên 200 lượt cán bộ đảng viên tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ từ trung cấp trở lên. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên được thực hiện tốt; trong 5 năm đã xử lý kỷ luật 85 đảng viên, góp phần giữ vững kỷ cương, làm trong sạch nội bộ Đảng... Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM đã tác động tích cực đến việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trên.         

Để thực hiện chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có 90% tổ chức cơ sở Đảng TSVM, trong đó có trên 15% đơn vị đạt TSVM tiêu biểu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa X, trong 5 năm tới, các cấp ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”, các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM. Tăng cường thực hiện các giải pháp cơ bản trong lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị từng cơ sở Đảng. Các xã, thị trấn tập trung xây dựng Đảng bộ TSVM gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng ấp văn hóa, xã văn hóa gắn với xây dựng xã đạt tiêu chí nông thôn mới, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Cơ quan hành chính - sự nghiệp, lực lượng vũ trang, cải tiến phong cách, lề lối làm việc, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, đề cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Thường xuyên củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hội đồng nhân dân - ủy ban nhân dân, củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Quan tâm chỉ đạo sơ kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương khen thưởng và nhân rộng điển hình để phong trào ngày càng phát triển về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Thu Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN