Gắn phát triển nông nghiệp toàn diện với kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp

12/09/2010 - 16:05

Trong nhiệm kỳ 2005-2010, với phương châm “Huyện ủy lãnh đạo bằng Nghị quyết, UBND điều hành bằng kế hoạch và đoàn thể vận động quần chúng nhân dân thực hiện”, Đảng bộ Giồng Trôm đã lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Đại hội Đảng bộ huyện Giồng Trôm lần thứ X xác định, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện quyết tâm: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, huy động sức mạnh toàn dân; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng huyện Giồng Trôm phát triển vững mạnh, toàn diện”.

Để đạt được mục tiêu này, nhiệm vụ đầu tiên mà Đảng bộ Giồng Trôm đề ra là tập trung phát triển kinh tế và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Huyện sẽ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng thâm canh tổng hợp và hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng nông sản xuất khẩu; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn, tạo sức cạnh tranh cho hàng hóa trên thị trường; xây dựng thương hiệu, liên kết thị trường và quan tâm chất lượng giống… Cùng với nông nghiệp, Giồng Trôm sẽ tranh thủ các nguồn lực để sớm đầu tư khu công nghiệp tại xã Phước Long; khai thác có hiệu quả cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm. Thông qua việc thực hiện chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Giồng Trôm sẽ tiếp tục củng cố kinh tế hợp tác, phát triển hợp tác xã và kinh tế hộ.

Xác định cơ sở hạ tầng là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển, Giồng Trôm sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống đường huyện, liên xã nhằm phục vụ tốt hơn cho lưu thông hàng hóa và nhu cầu đi lại của nhân dân. Trong 5 năm tới, huyện sẽ hoàn thành tuyến tránh đường tỉnh 885, tuyến từ cầu Thủ Ngữ - ĐT 887, ĐT 885 - ĐH 11 - Thạnh Phú Đông, ĐT 885 - Mỹ Thạnh - Thuận Điền, ĐH 10 (giai đoạn 2), xóa 100% cầu tạm; xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Hưng Phong, trung tâm chính trị - hành chính, hoàn chỉnh bệnh viện huyện và trạm y tế xã. Huyện cũng sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống thủy lợi đầu mối vùng lúa và hệ thống thủy lợi cục bộ vùng vườn cây ăn trái, đảm bảo yêu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất. Ông Trương Duy Hải - Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm cho biết, Giồng Trôm đang dốc toàn lực để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,9%/năm trong nhiệm kỳ 5 năm tới và đảm bảo thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 là 26,29 triệu đồng/năm.

Đi đôi với phát triển kinh tế, Giồng Trôm cũng quyết tâm tạo sự chuyển biến nhanh hơn về chất đối với giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao theo hướng xã hội hóa và phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 16 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng là khâu quyết định, Đảng bộ Giồng Trôm đề ra mục tiêu, đến năm 2015 có 90% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; 90% ban công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội đạt vững mạnh; ít nhất có 80% chính quyền cơ sở vững mạnh. Theo Bí thư Huyện ủy Trương Duy Hải, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ tiên quyết trong công tác xây dựng Đảng. Huyện sẽ tiếp tục thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực trong Đảng và ngoài xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đã đề ra.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN