Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”

Giải pháp thực hiện, tiêu chí thi đua, hình thức khen thưởng

30/09/2022 - 05:41

BDK - Các ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn: Thi đua đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước khá, giàu; tích cực hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và cùng nhau vươn lên thoát nghèo bền vững. Vận động cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ cấp xã; cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện hỗ trợ, giúp đỡ các ấp, khu phố, hộ nghèo thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội. Khuyến khích các doanh nghiệp thi đua giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn; vận động các hộ giàu, hộ khá giúp đỡ hộ nghèo. Các hộ gia đình thi đua lao động phát triển tăng gia sản xuất, vượt khó, chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững và giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khác phát triển kinh tế, cùng nhau vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.

Trao quà cho hộ nghèo ở xã Phú Hưng, TP. Bến Tre. Ảnh: Hoàng Trung

Trao quà cho hộ nghèo ở xã Phú Hưng, TP. Bến Tre. Ảnh: Hoàng Trung

Giải pháp thực hiện

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ), sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong PTTĐ.

 Các sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cụm, khối thi đua căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ tổ chức thực hiện PTTĐ thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và đồng thuận của toàn xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông, Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện PTTĐ.

Ban Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện PTTĐ ở một số địa phương, đơn vị hàng năm. Tham mưu UBND tỉnh sơ kết vào năm 2023 và tổng kết PTTĐ vào năm 2025.

Tiêu chí thi đua, hình thức khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và các cụm, khối thi đua quan tâm, chú trọng kết quả triển khai thực hiện PTTĐ giai đoạn 2021 - 2025, xem đây là tiêu chí quan trọng trong bình xét khen thưởng hàng năm.

Về tiêu chí thi đua: Đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội: Thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức có chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian các chương trình, nhiệm vụ, công việc được giao theo Kế hoạch số 1067 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Chủ động huy động các nguồn lực, có nhiều sáng kiến, mô hình giảm nghèo bền vững được nhân rộng, giúp cho người nghèo tham gia lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh và được tiếp cận ngày càng thuận lợi với các dịch vụ xã hội cơ bản, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; tổ chức tín dụng có đóng góp, hỗ trợ thiết thực trong công tác giảm nghèo và hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã đảo.

Cấp huyện phải giảm 20% tổng số hộ nghèo/năm, trong 2 năm liên tục trước khi trình khen thưởng. Hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ, kinh nghiệm cũng như vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống và cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Huy động có hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả cao nhất.

 Cấp xã, hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ, kinh nghiệm, tạo mọi điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống và cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã đảo phải giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 2%/năm trở lên, trong 2 năm liên tục trước khi trình khen thưởng.

 Các xã, phường, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2021 dưới 5% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025), phải giảm từ 20% tổng số hộ nghèo/năm trở lên, trong 2 năm liên tục trước khi trình khen thưởng.

Các xã, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2021 từ 5% trở lên (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025), phải giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2%/năm trở lên, trong 2 năm liên tục trước khi trình khen thưởng.

 Huyền Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN