Giám sát thường xuyên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra của Đảng

02/04/2021 - 06:11

BDK - Giám sát thường xuyên (GSTX) là một trong những nhiệm vụ cơ bản, xuyên suốt, thể hiện chức năng GS của Đảng. Phương pháp kiểm tra (KT), GS của Đảng sẽ phát huy tối đa khi ủy ban kiểm tra (UBKT) thực hiện tốt GSTX. Đây là biện pháp quan trọng, là hoạt động ban đầu, có ý nghĩa giúp UBKT lựa chọn đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành KT đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp mặt 72 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16-10-1948 -16-10-2020). Ảnh: Quốc Hùng

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp mặt 72 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16-10-1948 -16-10-2020). Ảnh: Quốc Hùng

Đổi mới xây dựng, triển khai chương trình

Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã xác định: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; nâng cao hiệu quả công tác KT, GS; tập trung lãnh đạo KT, GS thực hiện nghị quyết đại hội, các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; chủ động hơn trong nắm bắt tình hình, phát hiện sớm để kịp thời ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

 Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; Chỉ thị số 04-CT/TU về tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS, thi hành kỷ luật của Đảng.

Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã tích cực, chủ động trong tham mưu cấp ủy đổi mới xây dựng và triển khai chương trình KT, GS đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở theo hướng liên thông nội dung, đối tượng để tạo sự cộng hưởng, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Trong quý I-2021, UBKT các cấp đã tham mưu cấp ủy xây dựng, triển khai chương trình KT, GS toàn khóa và năm 2021 nhiệm kỳ mới; các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện; rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 13 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về giải quyết tố cáo, khiếu nại bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tuy nhiên, một số UBKT cấp huyện chưa chủ động nắm tình hình, thu thập và xử lý thông tin để KT tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; cấp ủy và UBKT xử lý kỷ luật 43 trường hợp (bằng so với cùng kỳ); nhiều nơi chưa thực hiện tốt việc kéo giảm tỷ lệ 5% đảng viên bị xử lý kỷ luật theo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021.

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, UBKT các cấp tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện quy định, quy trình, quy chế, cách thức, phương pháp GSTX một cách có hệ thống, đầy đủ, sát thực tế, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, khả thi, tạo cơ sở chính trị, pháp lý và điều kiện thuận lợi cho cán bộ địa bàn thực hiện nhiệm vụ, đưa công tác GSTX đi vào nền nếp, có hiệu quả chiều sâu. Thực hiện tốt quy định GS trong Đảng của Bộ Chính trị; quy chế công tác đối với cán bộ phụ trách địa bàn của UBKT Tỉnh ủy.

 Cán bộ địa bàn cần nắm vững phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng, công tác KT, GS của Đảng và trọng tâm KT, GS theo chương trình công tác nhiệm kỳ, hàng năm của UBKT; tham mưu thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa UBKT với tổ chức đảng liên quan, thanh tra, điều tra… để trao đổi thông tin, phục vụ công tác.

Kịp thời tham mưu cho UBKT chỉ đạo UBKT cấp dưới trong công tác KT, GS theo Quy định số 195-QĐ/TW của Ban Bí thư, đặc biệt KT khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, lĩnh vực nhạy cảm, quan trọng; chuyển hồ sơ vụ việc lên UBKT cấp trên xem xét, xử lý khi thấy cần thiết.

Chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu cấp ủy để chủ động tham mưu phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Hồ Tính Kiệp - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN