Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 29-NQ/TW tại Giồng Trôm

26/09/2023 - 18:25

BDK.VN - Chiều 26-9-2023, đoàn giám sát 847 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Trôm về việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết (NQ) số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới (gọi tắt là Chương trình số 39-CTr/TU của Tỉnh uỷ); Nghị quyết số 29-NQ/TW 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chương trình số 40-CTr/TU của Tỉnh uỷ).

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng phát biểu kết luận buổi giám sát.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng phát biểu kết luận buổi giám sát.

Thực hiện Chương trình số 39-CTr/TU của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ Giồng Trôm đã lãnh, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Đảng. Các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động. Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ huyện tới cơ sở.

Thực hiện Chương trình số 40-CTr/TU của Tỉnh ủy, huyện tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp” huyện Giồng Trôm giai đoạn 2021 - 2025. Củng cố và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp huyện; khuyến khích, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; thực hiện chuyển đổi số; triển khai thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và kêu gọi đầu tư lắp đầy Cụm công nghiệp Phong Nẫm.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng cho rằng: Ban Thường vụ Huyện uỷ Giồng Trôm quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hoá, thực hiện NQ số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 29-NQ/TW, các chương trình của Tỉnh uỷ và các kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ bảo đảm kịp thời chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả trong toàn huyện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Trôm trong thời gian tới cần làm rõ vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ trong lãnh, chỉ đạo; lắng nghe các ý kiến đóng góp của thành viên trong đoàn. Trong triển khai thực hiện cần tập trung, chỉ đạo đề ra nhiệm vụ cụ thể để thực hiện có hiệu quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chú trọng phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ. Trong thực hiện Chương trình số 39-CTr/TU của Tỉnh ủy, cần tiếp tục lãnh đạo triển khai quán triệt, cụ thể hóa thực hiện. Chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Lãnh đạo thực hiện tốt việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng trong cán bộ, đảng viên.

Trong thực hiện Chương trình số 40-CTr/TU của Tỉnh ủy, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tăng cường công tác xúc tiến mời gọi các nhà đầu tư theo hướng có chọn lọc. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến dừa, thuỷ sản, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng và các ngành công nghiệp có tiềm năng phát triển khác trở thành những ngành chủ lực của tỉnh. Triển khai có hiệu quả quy hoạch vùng nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, đặc biệt là đối với các ngành chế biến nông sản, thực phẩm,..

Tin, ảnh: Diệu Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN