Giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015

06/05/2018 - 19:58

BDK - Ngày 12-4-2018, Huyện ủy Mỏ Cày Nam ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Theo đó, đến năm 2021, Mỏ Cày Nam cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp phó. Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức.

Huyện đề ra lộ trình: năm 2018, thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; năm 2019, thực hiện chủ trương trưởng ban dân vận huyện ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; thực hiện việc khoán kinh phí phụ cấp theo định mức cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn, ấp, khu phố; sẽ sáp nhập 2 xã Bình Khánh Tây, Bình Khánh Đông; giải thể phòng y tế huyện khi có hướng dẫn của cấp tỉnh…

T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN