Giữ vững niềm tin với Đảng

02/02/2015 - 05:56

Trong những thập niên cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, đất nước ta, dân tộc ta còn chìm đắm dưới gót giày xâm lược của thực dân Pháp. Với truyền thống yêu nước, tinh thần quật khởi, nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống ách thống trị vô cùng tàn bạo của chủ nghĩa thực dân với nhiều màu sắc tư tưởng khác nhau thông qua các cuộc khởi nghĩa, các phong trào yêu nước vô cùng anh dũng, nhưng do chưa có một đường lối cứu nước đúng đắn cũng như chưa có một tổ chức cách mạng để tập hợp, lãnh đạo nhân dân đấu tranh nên tất cả đều thất bại. Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, quyết định cho vận mệnh dân tộc Việt Nam.


Lễ trao Huy hiệu 60-65 tuổi Đảng. 
Ảnh: T. Long

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, Đảng đã xác định đúng đắn con đường cách mạng giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, trở thành ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước và giải phóng dân tộc, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Sự lựa chọn con đường cách mạng vô sản đáp ứng nguyện vọng và lợi ích dân tộc Việt Nam - là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc để tiến hành cuộc cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và giành thắng lợi to lớn trong 85 năm qua.
Ngay từ khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo 3 cao trào cách mạng trong 15 năm từ 1930 đến 1945 giành thắng lợi rực rỡ bằng cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 giành chính quyền về tay nhân dân, chấm dứt sự thống trị của thực dân, phát xít xâm lược; xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Tám thành công dẫn đến sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam) - Nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Đó là chiến công vĩ đại, là niềm tự hào của Đảng Cộng sản Việt Nam - Một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, nắm chính quyền trong toàn quốc.
Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, thực dân Pháp quay lại xâm lược với dã tâm chiếm nước ta lâu dài; trong lúc nền kinh tế - tài chính quốc gia vẫn còn nhiều khó khăn, giặc đói, giặc dốt hoành hành; thù trong, giặc ngoài liên tục chống phá hòng xóa bỏ chính quyền cách mạng còn non trẻ. Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã huy động sức mạnh toàn dân tộc, vượt qua bao khó khăn thách thức, chiến đấu oanh liệt, đánh bại thực dân Pháp xâm lược - bằng Chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, giải phóng và đưa miền Bắc tiến lên xây dựng XHCN; đồng thời, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên CNXH.
Sau chiến thắng 30-4-1975, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước, Đảng ta có những sai lầm, khuyết điểm, nhất là duy trì quá lâu cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, dẫn đến tình hình kinh tế - xã hội trì trệ, khủng hoảng trầm trọng trong những năm đầu thập niên 80 thế kỷ XX. Nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng và nghiêm túc xem xét, Đảng đã nhìn nhận những sai lầm, khuyết điểm trong thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội trong hơn 10 năm sau giải phóng. Qua tổng kết thực tiễn một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và từ thực tế kinh nghiệm sáng kiến của nhân dân, của các địa phương, Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới 30 năm qua trong điều kiện tình hình trong nước, khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, giành được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử; đưa đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực và lãnh đạo đưa đất nước vượt qua khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu những năm 1997-1998 và 2011 đến nay, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý; kinh tế đang dần phục hồi và tăng trưởng.
Trong quá trình đó, Đảng ta chủ trương thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, uy tín của Đảng, của đất nước không ngừng nâng cao trên trường quốc tế. Chúng ta khẳng định rằng, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định đối với mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 85 năm qua. Hiện nay, đất nước ta, Đảng ta, bên cạnh những thuận lợi cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Cho nên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngang tầm với nhiệm vụ đòi hỏi, là vấn đề có ý nghĩa sống còn của Đảng và chế độ. Đảng phải trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân; kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cụ thể của Cách mạng Việt Nam; Đảng phải nâng cao trí tuệ thông qua việc tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm, tiếp thu có chọn lọc trí tuệ của nhân loại; đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trung với Đảng, hiếu với dân, có đạo đức trong sáng, thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, vừa cấp bách vừa lâu dài của toàn Đảng nhằm xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
Năm 2015 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm có nhiều sự kiện trọng đại, đặc biệt là năm tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, đòi hỏi các cấp ủy phải chuẩn bị thật tốt và phát huy dân chủ, tập trung xây dựng các văn kiện và nhân sự, lựa chọn các đảng viên tiêu biểu về phẩm chất, năng lực cơ cấu vào cấp ủy các cấp đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn mới. Để thiết thực lập thành tích kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 55 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đoàn kết, thống nhất đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2015, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đề ra.
Với truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 85 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giữ vững niềm tin với Đảng, phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được trong 30 năm đổi mới và những kết quả đạt được trong năm qua; với trách nhiệm cao trước Tổ quốc, trước nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình, lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN