Hiệu quả hoạt động theo mô hình mới

07/11/2016 - 07:05
Thi công lắp đèn đường, đoạn đường Nguyễn Thị Định. Ảnh: T.Huyền

Năm 2015 là năm đầu tiên Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre hoạt động theo mô hình mới với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của tập thể công nhân lao động (CNLĐ), công ty đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về doanh thu các dịch vụ công ích, cổ tức mà Đại hội cổ đông lần thứ I giao, các chính sách, chế độ đối với người lao động luôn ổn định.

Sau khi cổ phần hóa, nhân sự công ty có 176 người, bộ máy tổ chức gồm 3 phòng nghiệp vụ: Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài chính, Kỹ thuật; 5 đội, xí nghiệp chuyên quản: Vệ sinh đô thị; Công viên - Cây xanh; Chiếu sáng công cộng; Duy tu cầu đường và Xí nghiệp liên hợp. Các phòng, đội, xí nghiệp trực thuộc đã cùng với Ban Tổng giám đốc (TGĐ) công ty tập trung quản lý, điều hành theo mô hình mới, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trên các lĩnh vực Vệ sinh đô thị, Công viên - Cây xanh, Chiếu sáng công cộng và Duy tu cầu đường. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa VIII) về xây dựng phát triển đô thị tỉnh Bến Tre đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy (khóa IX) về xây dựng nông thôn mới, Chỉ thị số 16 của Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”... Công ty đang tập trung góp phần để 3 huyện Bình Đại, Mỏ Cày Nam và Ba Tri lên thị xã, xây dựng thị trấn, thị tứ cho các huyện trong tỉnh và tập trung chỉnh trang đô thị để TP. Bến Tre sẽ đạt chuẩn đô thị văn minh và hướng đến đô thị loại 2 trước năm 2020. Kết quả sản xuất, kinh doanh dịch vụ 10 tháng năm 2016: tổng doanh thu 41 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch; doanh thu dịch vụ công ích 42 tỷ đồng, đạt 102%; lợi nhuận 5,2 tỷ đồng, đạt 81%; thu nhập bình quân đầu người 7 triệu đồng, đạt 109%.

Là doanh nghiệp hoạt động công ích nên UBND tỉnh giao chỉ tiêu thực hiện kế hoạch đối với doanh thu các dịch vụ công ích và lợi nhuận thực hiện, do đó, trong năm 2014-2015, doanh nghiệp được xếp loại A, viên chức quản lý được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ban TGĐ công ty luôn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đầu tư máy móc, thiết bị, phương tiện mới, tăng cường các thiết bị bảo hộ, an toàn vệ sinh lao động, từ đó trong năm không để xảy ra tai nạn lao động. Công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, thực hiện tốt việc trích nộp đầy đủ, kịp thời bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tiền lương và thu nhập của CNLĐ cũng được cải thiện, bình quân cao hơn 12,6% so với năm trước. Từ đó đã tạo được niềm tin đối với đội ngũ CNLĐ với sự quản lý điều hành của Ban TGĐ công ty cùng với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cùng cấp.

Theo ông Nguyễn Ngọc Triệu - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, Ban TGĐ công ty hàng năm thực hiện tốt kế hoạch bảo hộ lao động, trong đó có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CNLĐ, đo kiểm tra môi trường lao động tại nơi làm việc các đội, thực hiện trang cấp các phương tiện bảo vệ cá nhân cho CNLĐ, thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật cho CNLĐ làm các công việc nặng nhọc, độc hại hàng tháng đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các chính sách như xét nâng lương theo niên hạn và giải quyết các chính sách chế độ như: Bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, ăn giữa ca... bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, CNLĐ được Ban TGĐ công ty trích nộp đầy đủ, kịp thời theo quy định. Công đoàn đã phối hợp với Ban TGĐ công ty xây dựng mới quy chế đối thoại định kỳ nơi làm việc, quyết định thành phần tham dự đối thoại định kỳ và tổ chức học tập tuyên truyền trong nội bộ cán bộ, đoàn viên và CNLĐ công ty nhằm nâng cao nhận thức về việc thực hiện quy chế dân chủ, tạo điều kiện cho CNLĐ phát huy quyền làm chủ của mình.        

Văn Tới

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN