Nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên tại chi bộ, bài 2:

Hiệu quả thiết thực từ thực tiễn

28/11/2022 - 05:47

BDK - Phát biểu tổng kết tại buổi tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng (GDCTTT) cho đảng viên tại chi bộ (CB)”, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cao Văn Dũng đánh giá: Công tác GDCTTT trong thời gian vừa qua được Đảng ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường hơn. Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết (NQ), chỉ thị, kết luận trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, xây dựng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên (ĐV).

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết tại các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Phạm Tuyết

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết tại các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Phạm Tuyết

Nhiều kết quả quan trọng

CB ấp Tân Phú Tây A, xã Minh Đức (Mỏ Cày Nam) hiện có 15 ĐV (miễn công tác, miễn sinh hoạt 1 ĐV, 1 ĐV đi làm ăn xa). Tháng 5-2022, CB được công nhận “CB trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Bí thư CB ấp Võ Văn Xờ cho biết: Thời gian qua, CB luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, sự đoàn kết của hệ thống chính trị và nhân dân trong ấp. Để làm được điều này, chi ủy CB luôn xác định công tác GDCTTT cho ĐV là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, để từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng. Công tác tuyên truyền, GDCTTT được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ NQ các cấp đề ra.

Trong sinh hoạt, CB luôn bám theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt CB”. Hàng quý, CB tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề, chọn nội dung phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Thông qua cuộc họp CB hàng tháng, CB chọn từ 1 - 2 ĐV để thực hiện tự nhận diện theo tinh thần NQ Trung ương 4 khóa XII gắn với đánh giá nội dung cam kết tu dưỡng rèn luyện và nội dung đăng ký thực hiện chuyên đề học tập và làm theo Bác. Từ đó kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những cán bộ, ĐV thực hiện chưa tốt nhiệm vụ được giao, thiếu tính chiến đấu hoặc có dấu hiệu buông bỏ công tác, sinh hoạt. Ngoài ra, CB lãnh đạo ĐV thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng việc duy trì biểu dương gương điển hình trong học tập và làm theo Bác hàng tháng, hàng quý.

“CB đưa vào nội dung sinh hoạt, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nội dung đăng ký, cam kết; đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình nhằm ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Với tinh thần đó, trong những năm qua, CB không có ĐV vi phạm cũng như chưa phát hiện ĐV có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””, Bí thư CB ấp Võ Văn Xờ nhấn mạnh.

Theo Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy với chức năng, nhiệm vụ được giao đã hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt CB. Trong đó, yêu cầu sinh hoạt CB phải đảm bảo được 3 tính: “tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu”. Đặc biệt là tiến hành công tác GDCTTT, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sinh hoạt CB. Thường xuyên kiểm điểm việc ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong sinh hoạt CB. Từ đó chất lượng sinh hoạt CB hầu hết được nâng lên rõ rệt, đảm bảo được tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Phát biểu tổng kết tọa đàm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cao Văn Dũng đánh giá: Đối với Bến Tre, công tác GDCTTT được Tỉnh ủy và các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc ban hành các NQ về xây dựng Đảng, các công văn chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDCTTT cho cán bộ, ĐV, nhất là ý thức trách nhiệm trong học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị.

Công tác GDCTTT của CB cơ sở luôn bám sát chủ trương, NQ của Đảng, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy, tình hình thực tiễn, diễn biến tư tưởng của cán bộ, ĐV và từng bước đi vào chiều sâu. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chi ủy có bước nâng lên. Quan tâm đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức giáo dục phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm, tính giáo dục, tính thuyết phục, tính chiến đấu được nâng lên. Nội dung GDCTTT tập trung vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt các chủ trương, NQ của Đảng. Trong đó, tập trung cao nhất là xây dựng đường lối chính trị, xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, ĐV. Qua đó, góp phần quan trọng cho việc xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, ĐV, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ, ĐV, tổ chức đảng cơ sở.

Một số hạn chế cần khắc phục

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng: Bên cạnh mặt đạt được tích cực, công tác GDCTTT cho ĐV tại CB cũng còn những hạn chế nhất định. Công tác GDCTTT cho cán bộ, ĐV thiếu thường xuyên, nội dung còn chung chung, thiếu cụ thể, chưa sát với từng CB.

Nội dung công tác GDCTTT ở nhiều CB chưa đổi mới, không phù hợp với đối tượng. Các buổi sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề tự phê bình và phê bình tại CB chưa được quan tâm đúng mức, chưa đúng tinh thần của tự phê bình và phê bình, còn ngại va chạm, nhất là tự phê bình và phê bình trong thực hiện NQ Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW cũng như xây dựng CB.

Ý thức tự giáo dục rèn luyện, tu dưỡng của bộ phận cán bộ, ĐV còn hạn chế dẫn đến tình trạng còn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Trong đó, biểu hiện rõ nhất là nhận thức sai về ý nghĩa việc học tập lý luận chính trị, học tập nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Kỷ cương, kỷ luật không nghiêm.

Theo Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm, một số nơi chất lượng và hiệu quả công tác chính trị tư tưởng chưa cao. Việc nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, ĐV và nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; khắc phục những hạn chế của công tác tư tưởng còn chậm. Tuyên truyền NQ của Đảng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân có nơi chưa đạt yêu cầu, nội dung chưa phù hợp; chưa nâng cao được tính tự giác rèn luyện, học tập lý luận chính trị, quán triệt NQ của cán bộ, ĐV. Việc thực hiện rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực trình độ của cán bộ, ĐV chưa thật sự tích cực, đồng bộ, thường xuyên, một số nơi thực hiện chưa nghiêm túc. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nơi chưa đi vào chiều sâu, còn mang tính hình thức.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đông nhưng chưa mạnh. Việc phản ánh dư luận, công tác dự báo tình hình, nhất là những vấn đề mới phát sinh tại cơ sở đôi lúc chưa kịp thời, có việc chưa khách quan, chưa đề xuất giải pháp xử lý kịp thời theo thẩm quyền. Công tác phối hợp cung cấp thông tin và đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa đôi lúc chưa chặt chẽ. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có nơi còn yếu, còn biểu hiện tâm lý nể nang, sợ mất lòng.

Bí thư CB ấp Tân Phú Tây A, xã Minh Đức (Mỏ Cày Nam) Võ Văn Xờ cho rằng: Trong công tác GDCTTT tại CB vẫn còn những hạn chế nhất định như: Công tác nắm bắt tư tưởng tuy có thực hiện thường xuyên nhưng đôi lúc chưa kịp thời. ĐV trẻ do phải phát triển kinh tế gia đình xin đi làm ăn xa nên chưa kịp thời GDCTTT. Chi ủy còn lúng túng trong nhận diện các biểu hiện suy thoái; tình trạng chưa mạnh dạn phê bình của ĐV vẫn còn xảy ra.

“Nguyên nhân cơ bản các hạn chế là do nhận thức của một bộ phận cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa cao, dẫn đến chưa quan tâm đúng mức về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tại chi bộ. Năng lực cấp ủy và năng lực cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên huấn tại chi bộ còn hạn chế. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đông nhưng chưa mạnh. Một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện”.

(Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng)

P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN