Hoàn chỉnh quy hoạch A3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015

20/01/2010 - 07:51

Tổng số chức danh quy hoạch A3 ban thường vụ huyện ủy, thành ủy và đảng ủy tương đương nhiệm kỳ 2010-2015 tăng 21 chức danh (138/117), số dư 15%. Số lượng so với quy hoạch A2 giảm 19 đồng chí (217/117), bình quân mỗi chức danh quy hoạch 1,68 người.

Thực hiện Nghị quyết số 42 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 22 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát và phê duyệt quy hoạch A2 đối với 30 sở, ngành và 7 huyện, thành phố (còn lại Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc); cùng tiểu ban nhân sự tỉnh làm việc với ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy tương đương về công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ A2, xây dựng quy hoạch A3 của ban chấp hành đảng bộ huyện, thành phố và tương đương phục vụ kế hoạch nhân sự chuẩn bị đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015.

Về kết quả quy hoạch A3 ban chấp hành đảng bộ huyện, thành phố và đảng ủy tương đương, so với quy hoạch A2 tăng 62 chức danh (461/399) để dự kiến số dư 15%; số lượng giảm 18 người (736/754), bình quân mỗi chức danh quy hoạch 1,63 người; cơ cấu nữ chiếm 17,52%, tuổi đời dưới 35: 18,34%, từ 35 đến 50 tuổi: 69,66%, trên 50 tuổi chiếm 11,95%.

Tổng số chức danh quy hoạch A3 ban thường vụ huyện ủy, thành ủy và đảng ủy tương đương nhiệm kỳ 2010-2015 tăng 21 chức danh (138/117), số dư 15%. Số lượng so với quy hoạch A2 giảm 19 đồng chí (217/117), bình quân mỗi chức danh quy hoạch 1,68 người. Trong đó nữ 23 người (10,59%), tuổi đời dưới 35: 11 người (5,06%), từ 35 đến 50: 149 người (68,66%), trên 50 tuổi: 57 người (26,26%)

Hiện tại, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch A2, xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch A3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 và đang đề nghị Trung ương phê duyệt.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN