Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 11-2018

16/11/2018 - 13:08

Ngày 16-11-2018, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam tháng 11-2018.

Nội dung các chuyên đề gồm: Tình hình thiên tai và công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thời gian qua; nhiệm vụ cơ bản trong thời gian tới. Những thành tựu của công tác đối ngoại đa phương trong đấu tranh giành độc lập của dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8-8-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Những kết quả nổi bật và khó khăn, bất cập chủ yếu của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ đột phá, trọng tâm cần tập trung tháo gỡ trong năm 2019. Tình hình Biển Đông thời gian gần đây và dự báo trong thời gian tới; công tác xây dựng lực lượng Hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, tập trung thông tin Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội. Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Tăng cường thông tin hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tuyên tuyền biển, đảo, quốc phòng - an ninh. Tuyên truyền kỷ niệm 60 ra đời tác phẩm "Đạo đức cách mạng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2018), kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 - 3/1272018)...

P.V

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN