Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa X)

24/07/2009 - 07:52
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be báo cáo tại hội nghị. Ảnh: T.C

Hôm qua 23-7-2009, Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X.

Đồng chí Huỳnh Văn Be- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo các nội dung: tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển đất nước đi lên CNXH, đồng thời bổ sung một số nội dung trong Cương lĩnh; về Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đất nước những năm tiếp theo và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Qua 20 năm thực hiện Cương lĩnh, đất nước ta đã ra khỏi nhóm các nước phát triển có thu nhập thấp. Hội nghị Trung ương 10 thống nhất một số nội dung cơ bản bổ sung trong Cương lĩnh phát triển đất nước, là vẫn dựa trên những nội dung cơ bản của Cương lĩnh năm 1991 nhưng có phát triển thêm; mục đích chính Cương lĩnh phải là tuyên ngôn chính trị của Đảng, những nội dung sửa đổi phải bảo đảm quan điểm đường lối chung là đi lên CNXH; bao gồm: thời kỳ quá độ và đặc trưng XHCN mà nhân dân ta đã xây dựng với mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; phương hướng cơ bản xây dựng xã hội XHCN ở nước ta là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; xây dựng và phát triển nền văn hóa, phát triển con người, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội, đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo.

Đối với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2001-2010 và giai đoạn 2010-2020, Hội nghị Trung ương 10 khẳng định: giai đoạn 2001- 2010, nền kinh tế nước ta cơ bản là kinh tế thị trường định hướng XHCN; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; khoa học- công nghệ, giáo dục- đào tạo có bước phát triển; công tác phòng, chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả khả quan; hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính có bước tiến bộ; quốc phòng- an ninh được tăng cường, vị thế nước ta trên trường quốc tế được khẳng định… Đối với mục tiêu phát triển đất nước những năm tiếp theo, phấn đấu đến năm 2020, nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại có trình độ phát triển trung bình, chính trị xã hội ổn định, đời sống nhân dân được nâng lên, vị thế nước ta trên trường quốc tế được giữ vững và ổn định…Và định hướng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Nhân hội nghị này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số công việc cần tập trung thực hiện ngay trong thời gian tới. Đó là, các cấp, các ngành, các địa phương rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của từng ngành, từng cấp để có biện pháp chỉ đạo triển khai thực hiện, tập trung hoàn thành các bước thủ tục để tranh thủ nguồn vốn từ các gói kích cầu của Chính phủ, nhằm giải quyết khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương; rà soát tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn, phấn đấu thực hiện giải ngân hết nguồn vốn đã ghi, bao gồm cả vốn đầu tư của Nhà nước và tư nhân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, thể dục thể thao, văn hóa; thực hiện hiệu quả hơn ba công tác trọng tâm mà Tỉnh ủy đã đề ra về vệ sinh môi trường, xóa đói giảm nghèo và an toàn giao thông; thực hiện tốt việc gìn giữ an ninh nội bộ, chống diễn biến hòa bình; thực hiện nghiêm nguyên tắc bảo mật trong sinh hoạt, hội họp, bảo mật tài liệu… Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh xúc tiến các bước chuẩn bị cho kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2009-2010, trước mắt là kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh- liệt sĩ, 50 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi…

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN