Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 10

06/04/2015 - 07:18

Huyện Mỏ Cày Nam vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI).

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt những nội dung trọng tâm cơ bản của Nghị quyết Trung ương 10 gồm: Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Dự thảo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); Dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; Dự thảo báo cáo một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới... Đây là những nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuẩn Đại hội lần thứ XII của Đảng, làm căn cứ để các tổ chức đảng quán triệt và chuẩn bị tốt đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau hội nghị cán bộ chủ chốt, huyện Mỏ Cày Nam sẽ tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thời gian tới; đồng thời phổ biến rộng rãi đến quần chúng nhân dân nắm vững nội dung cơ bản về mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức và vận hành trong toàn Đảng, toàn xã hội thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.


Ngọc Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN