Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X

13/12/2010 - 15:11
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

 Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một bước nữa để Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị cho Đại hội XI của Đảng.

Sáng 13/12, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X khai mạc. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một bước nữa để Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị cho Đại hội XI của Đảng.

Tại Hội nghị lần này, Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ bàn và tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội đảng các cấp, của đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; thảo luận, thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 trình Đại hội XI và Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa 10); thảo luận, thông qua phương án giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu khai mạc Hội nghị. Về các Văn kiện sẽ trình Đại hội XI của Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Thực hiện quyết định của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Bộ Chính trị đã công bố toàn văn dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội lần thứ XI của Đảng; Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cán bộ, đảng viên, của các đại biểu Quốc hội và nhân dân.

Qua việc lấy ý kiến này cũng như qua đóng góp của Đại hội Đảng các cấp, hàng vạn ý kiến đóng góp đã được tổng hợp hoặc trực tiếp gửi đến Văn phòng Trung ương Đảng và các ban Trung ương Đảng hoặc phản ánh qua các báo, đài.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá: Các ý kiến đều rất thẳng thắn, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với Đảng, với dân tộc, mong Đảng ta ngày càng vững mạnh, đất nước ta ngày càng phát triển. Với tinh thần trân trọng và hoan nghênh những ý kiến đóng góp chân tình và xây dựng của đông đảo cán bộ, đảng viên, của các đại biểu Quốc hội và nhân dân, tại Hội nghị này, Bộ Chính trị gửi đến Trung ương các bản tổng hợp những ý kiến đóng góp và kiến nghị những điểm cần tiếp thu, bổ sung, sửa đổi trong dự thảo các văn kiện để Trung ương cho ý kiến hoàn chỉnh lần cuối, làm cho các văn kiện Đại hội thật sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng và toàn dân.

Về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo và Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa X), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho biết: Bộ Chính trị cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nêu cao bản lĩnh cách mạng, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sớm cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng; kịp thời đưa ra những quyết sách phù hợp, giải quyết có kết quả nhiều vấn đề phức tạp về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; cơ bản giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tạo được một số chuyển biến tiến bộ về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan lãnh đạo của Trung ương đã nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc, đã phân định rõ ràng hơn trách nhiệm, quyền hạn của tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư…; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, cải tiến chế độ và phương thức công tác. Sinh hoạt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thẳng thắn, cởi mở, dân chủ; đề cao vai trò của tập thể, đồng thời phát huy tốt hơn trách nhiệm cá nhân của từng vị Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Tuy nhiên, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Về phương án giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Căn cứ vào kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khóa X), Bộ Chính trị đã chỉ đạo việc tiếp tục chuẩn bị, hoàn thành các hồ sơ, xem xét những trường hợp cụ thể, hoàn thiện thêm một bước phương án về nhân sự để Hội nghị Trung ương lần này tiếp tục xem xét và quyết định trước khi trình ra Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một bước nữa để Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị cho Đại hội XI của Đảng. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, ý thức tập thể trong thảo luận để đưa ra những quyết định đúng đắn, thể hiện ý chí của toàn Đảng, đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội XI của Đảng. Theo chương trình, Hội nghị Trung ương lần thứ 14, khóa X sẽ làm việc đến ngày 21/12./

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN