Hội nghị quán triệt chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”

09/04/2010 - 08:45

Ngày 6-4-2010, tại xã An Hiệp (Ba Tri), Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”. Dự hội nghị có 120 cán bộ, đảng viên các ban ngành xã, ấp và các đồng chí cách mạng lão thành đang sinh hoạt Đảng tại xã An Hiệp.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Tri đã triển khai, quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chuyên đề xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh. Khẳng định vai trò của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nội dung chính trong chuyên đề này đề cập đến vấn đề xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; cách mạng cần có Đảng, Đảng muốn mạnh thì phải có chủ nghĩa Mác- Lê nin làm nòng cốt; quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân; Đảng phải thường xuyên tự đổi mới mình, phải tự chỉnh đốn. Cũng tại hội nghị này, cán bộ, đảng viên được học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đến thời điểm này, Ba Tri đã cơ bản hoàn thành công tác triển khai học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề về xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh ở 24 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Ngày 6-3-2010, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Bắc tổ chức lớp học tập chính trị chuyên đề: Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” tại xã Phước Mỹ Trung, với sự tham dự của 100 đảng viên, cán bộ CNVC trong các cơ quan, ban ngành xã.

Huyện Mỏ Cày Bắc sẽ tổ chức triển khai sâu rộng cho cán bộ đảng viên khắp 13/13 xã đến ngày 8-4, và cán bộ đảng viên trong trường học đến ngày 15-4-2010.

MINH ĐỨC - THANH AN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN