Hội nghị tập huấn báo cáo viên quán triệt chuyên đề năm 2023

02/02/2023 - 13:26

BDK.VN - Ngày 2-2-2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên quán triệt Chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với sự tham dự của Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; trưởng ban tuyên giáo các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; phụ trách tuyên giáo Ủy ban MTTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng triển khai chuyên đề.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng triển khai chuyên đề.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đã triển khai nội dung Chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, làm rõ các nội dung cốt lõi của chuyên đề như: Vị trí, vai trò của cán bộ; đạo đức của người cán bộ, năng lực chuyên môn của người cán bộ; vai trò tiên phong gương mẫu của người cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ; mối quan hệ giữa đức và tài…

Để thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay tại Bến Tre, trong thời gian tới từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên cần tập trung: Mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; bền bỉ, không ngừng trau dồi, hun đúc, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, gương mẫu, tự giác làm trước, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, thường xuyên “tự soi”, ‘tự sửa” và nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên.

Tăng cường công tác tư tưởng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội thực dụng, ngăn chặn suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, coi đây là nhiệm vụ cốt tử, trọng yếu, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Căn cứ vào nội dung chuyên đề, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, nhằm phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 08-Qđi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đại biểu tham gia hội nghị.

Đại biểu tham gia hội nghị.

 Cán bộ, đảng viên đăng ký, học tập làm theo bằng những việc làm cụ thể trong việc nêu gương, nêu cao ý chí, quyết tâm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề; cuối năm có tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để “không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng”.

Sau hội nghị tập huấn cấp tỉnh, thường trực cấp ủy trực tiếp triển khai, quán triệt cho cán bộ chủ chốt của đảng bộ; triển khai cho cán bộ chủ chốt, bí thư chi bộ, đảng bộ trực tiếp triển khai cho cán bộ, đảng viên. Thời gian quán triệt 1 buổi;  hoàn thành trong tháng 2-2023.

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN