Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12

31/03/2023 - 06:28

BDK - Hôm nay (31-3-2023), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI tổ chức hội nghị lần thứ 12 để sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy quý I-2023 và một số nội dung khác.

Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến các nội dung: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện NQ Tỉnh ủy quý I-2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý II-2023; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 8-4-2022 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chương trình thực hiện NQ số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình thực hiện NQ số 28-NQ/TW ngày 17-11-2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chương trình thực hiện NQ số 29-NQ/TW ngày 17-11-2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

 Thu Huyền

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN