Hội nghị Trung ương 7 Khóa 16 Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc

13/10/2007 - 22:17

Ngày 12/10, Hội nghị Trung ương lần thứ 7 Khóa 16 Đảng Cộng sản Trung Quốc họp tại Bắc Kinh từ ngày 9/10 đã bế mạc và ra thông cáo ấn định ngày 15/10 sẽ họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thông cáo cho biết Hội nghị Trung ương 7 Đảng Cộng sản Trung Quốc, dưới sự chủ trì của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã nghe Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trình bày "Báo cáo của Ủy ban Trung ương Đảng Khóa 16 trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 của Đảng", đã thảo luận và thông qua "Bản dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc", quyết định trình hai văn kiện trên lên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 xem xét.

Hội nghị đã đánh giá công tác 5 năm từ Đại hội 16 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, nhất trí cho rằng trong 5 năm này, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Hồ Cẩm Đào làm Tổng Bí thư đã lãnh đạo toàn Đảng và nhân dân các dân tộc Trung Quốc thực hiện sự nghiệp cải cách mở cửa, đạt được những thành tích quan trọng mới. Thực lực kinh tế được nâng cao, cải cách mở cửa đạt được đột phá quan trọng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, việc xây dựng pháp chế dân chủ đạt được tiến bộ mới, xây dựng văn hóa, xã hội được triển khai toàn diện đã mở ra cục diện mới cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc.

Hội nghị đã thông qua báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về vấn đề kỷ luật và đã đưa ra một số quyết định về công tác tổ chức của Đảng.

Hội nghị cũng đã phân tích toàn diện tình hình và nhiệm vụ hiện nay, đi sâu thảo luận những vấn đề trọng đại về tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc và xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất phát từ khởi điểm lịch sử mới, chuẩn bị đầy đủ cho việc tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

TTXVN

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN