Họp báo về Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng

10/01/2011 - 15:11
Ông Tô Huy Rứa phát biểu tại buổi họp báo.

Sáng 10/1, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XI của Đảng, Trung tâm báo chí Đại hội XI tổ chức họp báo trong nước và quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương  đã chủ trì họp báo.

Cùng chủ trì họp báo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Hội Nhà báo Việt Nam.

Các vị chủ trì cuộc họp đã cung cấp những thông tin về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung chủ yếu mà Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thảo luận và quyết định.

Với chủ đề: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại," Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 19/1/2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng trong cả nước.

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội XI của Đảng (đánh giá kết quả thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 5 năm qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới); Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội của Đảng.

Các đồng chí chủ trì họp báo cũng đã giới thiệu những thông tin khái quát về quá trình chuẩn bị đại hội, nội dung chính của các dự thảo văn kiện, việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, phương án tổ chức Đại hội.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, Đại hội XI sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là những đại biểu ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, có khả năng tiếp cận nắm bắt, xử lý vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ; có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phấn đấu tăng tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số, có tỷ lệ cán bộ khoa học trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, bảo đảm có tính kế thừa, số mới không dưới 1/3 và có 3 độ tuổi. Ban Chấp hành Trung ương đã tích cực chuẩn bị để Đại hội bầu Ban chấp hành khóa mới trên tinh thần có số dư để lựa chọn.

Các đồng chí chủ trì họp báo đã giải đáp các câu hỏi của các phóng viên trong nước và quốc tế làm rõ hơn chủ đề của Đại hội, công tác nhân sự, chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đường lối đối ngoại của Đảng, công tác chuẩn bị Đại hội.

Phát biểu tại họp báo, ông Tô Huy Rứa chào mừng và cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các nhà báo trong nước và quốc tế dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và cho sự phát triển của đất nước Việt Nam trong thời gian tới.

Nhấn mạnh Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, ông Tô Huy Rứa mong muốn các cơ quan báo chí và các nhà báo sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm báo chí, các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đưa được nhiều thông tin bổ ích, cần thiết, chính xác, kịp thời, sinh động tới đông đảo công chúng trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Thông tin báo chí về Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giúp cho đông đảo công chúng báo chí trong và ngoài nước hiểu rõ rằng Xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đang xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng động Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân Việt Nam ra sức phấn đấu xây dựng nước Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa./.

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN