HTX Thủy sản Rạng Đông đại hội đại biểu xã viên nhiệm kỳ V (2010-2012)

04/08/2010 - 08:41
Ban Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

Ngày 30-7-2010, HTX thủy sản Rạng Đông, xã Thới Thuận (Bình Đại) đã tổ chức Đại hội đại biểu xã viên, nhiệm kỳ V (2010-2012). Tham dự đại hội  có 287 xã viên trên tổng số 413 xã viên được triệu tập.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động HTX nhiệm kỳ qua, đề ra kế hoạch nhiệm kỳ mới; báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; công khai tài chính, thông qua phương án sản xuất kinh doanh, nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ HTX nhiệm kỳ V; dự thảo sửa đổi Qui chế hoạt động của BQT, BKS, Ban Thi đua khen thưởng, biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện. Đại hội đã diễn ra trên tinh thần công khai, dân chủ, thẳng thắn với trên 10 ý kiến tham luận của đại biểu xã viên chung quanh kế hoạch tổ chức, quản lý, khai thác, ăn chia… Đại hội cũng đã bầu 13 thành viên Ban Quản trị, 3 thành viên Ban Kiểm soát. Ông Mai Văn Tiến - Đội trưởng Đội Bảo vệ được bầu làm Trưởng Ban quản trị HTX nhiệm kỳ 2010-2012.
Nhiệm kỳ qua, HTX đã được giao 1.200ha đất bãi bồi để quản lý, khai thác nghêu, sò. Kết quả khai thác đạt tổng sản lượng 10.654 tấn, đạt 102% mức kế hoạch; doanh thu trên 200 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 133,3 tỷ đồng; nộp thuế trên 19 tỷ đồng, nộp ngân sách xã 8 tỷ đồng. Ngoài ra, HTX còn hỗ trợ địa phương xây 11 nhà tình nghĩa, 36 nhà tình thương với số tiền 513 triệu đồng; xây đền thờ liệt sĩ xã 1,1 tỷ đồng, hỗ trợ gia đình chính sách 274 triệu đồng; xây dựng các công trình phúc lợi công cộng trong xã 3,6 tỷ đồng. Đặc biệt, HTX đã dành quỹ ăn chia xã viên đến 80% với số tiền 99,132 tỷ đồng. Hộ xã viên được hưởng từ phân phối lợi nhuận ăn chia thu nhập bình quân 53,9 triệu đồng/hộ/5 năm; bình quân một nhân khẩu hưởng 13,4 triệu đồng. Đồng thời, thu từ công khai thác của 1.000 lao động trực tiếp trên bãi là 27 triệu đồng/lao động/5 năm. Đầu nhiệm kỳ, HTX có 1.534 hộ xã viên, 6.884 nhân khẩu, đến cuối nhiệm kỳ có 1.988 hộ xã viên, 7.746 nhân khẩu, tăng 454 hộ, 862 nhân khẩu.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhận thức về kinh tế hợp tác, HTX của Ban Quản lý HTX chưa cao nên việc tổ chức quản lý, điều hành còn hạn chế nhất định; trình độ năng lực cán bộ quản lý chưa ngang tầm nhiệm vụ; vai trò của Ban Quản trị chưa được phát huy; việc quản lý, điều hành của Ban Chủ nhiệm chưa đồng bộ, thành viên chưa đổi mới, nắm bắt và giải quyết các khó khăn phát sinh chưa kịp thời; việc công khai dân chủ chưa được thực hiện đúng mức, dẫn đến tranh chấp, khiếu nại kéo dài. Dự kiến, trong nhiệm kỳ mới, HTX khai thác đạt tổng sản lượng 3.000 tấn, tổng doanh thu 80,4 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN