Hướng dẫn lập kế hoạch kinh tế - xã hội theo phương pháp mới

23/06/2010 - 08:26

Trong các ngày từ 21 đến 24-6-2010, Ban Quản lý Dự án DBRP Bến Tre tổ chức lớp tập huấn công tác lập kế hoạch có sự tham gia và định hướng thị trường cấp xã (SEDP) cho các cán bộ đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, dự án DBRP tỉnh, huyện và Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Phòng Nông nghiệp các huyện.

Đây là phương pháp lập kế hoạch trên cơ hội thị trường, có sự tham gia gắn kết nhu cầu của người dân và cộng đồng với các nguồn lực từ cộng đồng, từ các chương trình, dự án; gắn kết quá trình sản xuất với các cơ hội thị trường, hỗ trợ tốt các ý tưởng phát triển kinh doanh, nhờ đó làm tăng hiệu quả đầu tư cho cấp xã.
Lớp tập huấn lần này dựa trên cơ sở tài liệu nghiên cứu của Tiến sĩ Nguyễn Văn Huân và Thạc sĩ Vũ Ngọc Anh (Trung tâm Nghiên cứu chính sách phát triển bền vững). Theo đó, SEDP gồm 8 bước:
Bước 1: Chuẩn bị kế hoạch và hậu cần cho lập kế hoạch cấp xã.
Bước 2: Đánh giá nhanh nông thôn và đánh giá nhanh các cơ hội thị trường có sự tham gia của cộng đồng; họp ấp/cụm dân cư xác định các vấn đề, các nhu cầu ưu tiên cũng như các hoạt động của người dân và cộng đồng; thu thập các thông tin từ thống kê; xử lý thông tin.
Bước 3: Xây dựng kế hoạch dựa trên kết quả và cơ hội thị trường mang tính định hướng ở cấp huyện, cấp tỉnh để xác định các nguồn lực có thể hỗ trợ cho cấp xã trên cơ sở các thông tin đánh giá nhanh nông thôn và đánh giá nhanh các cơ hội thị trường có sự tham gia của cộng đồng ở các ấp/cụm dân cư.
Bước 4: Họp ấp/cụm dân cư xác định các nhu cầu của người dân.
Bước 5: UBND cấp xã tổ chức cuộc họp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã. Trong cuộc họp này phải làm rõ được những công trình phục vụ sản xuất, dân sinh, những hoạt động cần thiết nhằm kết nối thị trường cho nông dân. Dựa trên đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm trước dự báo một số chỉ số, chỉ tiêu kế hoạch cho năm tiếp theo. UBND xã hoàn thiện bản kế hoạch và gửi tới phòng tài chính – kế hoạch huyện.
Bước 6: Phòng tài chính – kế hoạch huyện trình kế hoạch lên UBND huyện phê duyệt và sau đó thông báo kế hoạch tới cấp xã.
Bước 7: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.
Bước 8: Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch.
Các bước này phải trả lời được 4 câu hỏi quan trọng trong lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương là: Đang ở đâu? Đi đến đâu? Làm gì để đến đó? Làm thế nào để biết đã đi đến đó? Thời gian từ khi chuẩn bị đến hoàn chỉnh kế hoạch là 59 ngày.
Ông Nguyễn Trúc Sơn - Giám đốc Dự án DBRP cho biết, sau khi triển khai thí điểm ở 50 xã tham gia dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với Ban quản lý Dự án DBRP sẽ rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh tài liệu để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và sẽ trở thành tài liệu chính thức hướng dẫn công tác lập kế hoạch kinh tế - xã hội trên cơ hội thị trường có sự tham gia ở cấp xã trong toàn tỉnh.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN