Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và quyết toán ngân sách hàng năm

01/12/2008 - 15:53

Thông tư số 108/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 18/11/2008 đã có những quy định cụ thể hướng dẫn xử lý và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Theo đó, số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách đến hết ngày 31/12 của các cơ quan Đảng, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an... sẽ được sử dụng đến hết ngày 31/01 năm sau. Nếu còn dư tài khoản, chậm nhất ngày 10/02 năm sau các đơn vị sử dụng ngân sách phải đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi với Kho bạc và phải nộp lại ngân sách Nhà nước. Số dư tài khoản tiền gửi của ngân sách cấp xã được chuyển sang ngân sách năm sau sử dụng theo chế độ quy định…

Trường hợp đã có khối lượng, công việc thực hiện đến hết ngày 31/12 thì thời hạn chi ngân sách được thực hiện đến hết ngày 31/01 năm sau nên chứng từ chi ngân sách gửi đến Kho bạc giao dịch chậm nhất hết ngày 25/01 năm sau.

Hết ngày 31/01 năm sau, dự toán ngân sách giao cho đơn vị, dự án, công trình chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết không được chi tiếp và bị huỷ bỏ; trừ một số trường hợp đã được quy định cụ thể…

Riêng một số nguồn kinh phí giao tự chủ của các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Kinh phí hoạt động thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính; Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ trong thời gian thực hiện chương trình, dự án; Kinh phí hoạt động của cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam các cấp... được chuyển sang ngân sách năm sau chi tiếp mà không phải xét chuyển.

Các khoản thu ngân sách nhà nước từ phí, lệ phí và thu sự nghiệp phải hạch toán ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước cùng với vốn vay nợ, viện trợ ngoài nước thì phải làm thủ tục ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước theo chế độ quy định. Các khoản ghi thu, ghi chi vào ngân sách năm nào thì quyết toán vào thu, chi ngân sách năm đó.

Khi duyệt, thẩm định, thanh tra, kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm, nếu phát hiện các khoản chi sai thì phải thu hồi đủ cho ngân sách; nếu chưa đủ điều kiện quyết toán thì phải hoàn chỉnh thủ tục quyết toán theo quy định. Các đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm tổng hợp kết quả xét duyệt quyết toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo chế độ quy định. Các đơn vị dự toán, các địa phương được thanh tra, kiểm toán phải xử lý dứt điểm và báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước gửi đơn vị dự toán cấp trên, cơ quan tài chính cấp trên.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN