Hướng về cơ sở, phục vụ thiết thực cho “Tam nông”

09/01/2011 - 17:02

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở các sở, ban ngành và các huyện, thành phố (cấp cơ sở) trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng, nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (KHCN) phục vụ sản xuất và đời sống chưa được quan tâm, chưa gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển của các ngành và các sản phẩm hàng hóa chủ lực có lợi thế cạnh tranh cao của tỉnh.

Các huyện, thành phố chưa bố trí ngân sách cho sự nghiệp khoa học ở địa phương. Một số ngành chưa phân công cán bộ phụ trách hoạt động KHCN và chưa thành lập hội đồng KHCN cấp cơ sở; một số huyện chưa có cán bộ chuyên trách về KHCN. Cơ chế phân cấp, phối hợp trong công tác quản lý, triển khai hoạt động KHCN giữa Sở KH và CN với các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố chưa rõ, chưa tạo được chuyển biến quan trọng trong hoạt động KHCN cấp cơ sở.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, phát huy hơn nữa vai trò của KHCN, UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Theo đó, các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiến hành củng cố tổ chức; tăng cường xã hội hóa các hoạt động KHCN; ứng dụng, nhân rộng các tiến bộ KHCN vào quản lý, sản xuất và đời sống, phục vụ thiết thực cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Hội đồng KHCN cấp cơ sở thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành phố; xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phát triển công nghệ và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế, có khả năng đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao để áp dụng vào quản lý, sản xuất và kinh doanh. Các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện các hoạt động, dịch vụ KHCN; bố trí kinh phí cho hoạt động. Các tổ chức KHCN, doanh nghiệp và cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có kế hoạch đầu tư áp dụng KHCN nhằm nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa; tích cực xây dựng, đăng ký thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng KHCN, dự án chuyển giao công nghệ; trích lập và sử dụng có hiệu quả quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp.

Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố còn phải thực hiện một số hoạt động khác, như: phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; tổ chức thực thi pháp luật, kiểm tra, giám sát tình hình quản lý chất lượng, đo lường đối với sản phẩm, hàng hóa; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Sở KH và CN tham mưu cho UBND tỉnh về trình tự, thủ tục quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở, theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường phân cấp cho cơ sở thẩm định, phê duyệt kinh phí thực hiện, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài, dự án cấp cơ sở; triển khai có hiệu quả các chương trình thuộc đề án hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và hội nhập; xây dựng mô hình thí điểm việc tổ chức, đào tạo, điều hành hoạt động mạng lưới cộng tác viên KHCN ở cơ sở xã, phường, thị trấn. Các sở, ngành có liên quan phối hợp với Sở KH và CN tham mưu cho UBND tỉnh về các mặt: chỉ tiêu thực hiện hàng năm, tài chính, bộ máy tổ chức và thông tin tuyên truyền.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN