Huyện Ba Tri phát huy truyền thống văn hóa, tập trung phát triển đột phá kinh tế nông thôn mới

01/07/2022 - 11:10

BDK - Ba Tri là 1 trong 3 huyện ven biển của tỉnh; là vùng đất hội tụ của nhiều bậc danh nhân, học sĩ như: Danh nhân văn hóa - nhà thơ yêu nước - nhà giáo - thầy thuốc Nguyễn Đình Chiểu, nơi sinh của đại học sĩ Phan Thanh Giản, nơi yên nghỉ của nhà giáo tiêu biểu Võ Trường Toản… Những bậc danh nhân, anh hùng đã để lại trên vùng đất Ba Tri những giá trị văn hóa vô cùng quý báu, hun đúc nên truyền thống văn hóa, tạo nên sức mạnh bất diệt, ý chí quật cường trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và trong xây dựng, phát triển quê hương.

Một góc quê hương Ba Tri. Ảnh: Thanh Đồng

Một góc quê hương Ba Tri. Ảnh: Thanh Đồng

Phát huy truyền thống văn hóa

Ngày hội truyền thống Văn hóa Bến Tre tổ chức ngày 1-7 hàng năm là niềm tự hào riêng của người dân quê hương Đồng Khởi, trong đó có người dân Ba Tri. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi đó là ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Qua đó, nhắc nhớ cuộc đời, sự nghiệp của cụ Đồ Chiểu và tôn vinh những giá trị tư tưởng, đạo đức, nhân cách cao đẹp của cụ.

Từ năm 1992 đến nay, hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với huyện Ba Tri tổ chức Ngày hội truyền thống Văn hóa nhân kỷ niệm ngày sinh và ngày mất của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Ngày hội được nâng lên về quy mô tổ chức, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, sinh hoạt truyền thống… thu hút nhân dân trong huyện, trong tỉnh và du khách đến tham quan.

Trong năm 2022, cũng như mục tiêu đã được Đảng bộ xác định cho cả nhiệm kỳ và những năm tiếp sau, để phát huy truyền thống văn hóa, trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đột phá “Xây dựng văn hóa, con người Ba Tri phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ”, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ba Tri phát triển toàn diện trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội huyện. Xác định phát triển văn hóa và xây dựng con người là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị; vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo các quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa và xây dựng con người phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Chăm lo xây dựng con người Ba Tri phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách; có kỹ năng sống và tinh thần làm việc tốt, phát huy cốt cách cư dân biển.

Tiếp tục nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng nếp sống văn hóa trong từng gia đình, xây dựng tình làng nghĩa xóm, thắt chặt khối đại đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.

Quan tâm việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản và di tích lịch sử văn hóa. Trong năm 2022, sẽ triển khai kế hoạch trùng tu, tôn tạo, mở rộng Di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, Di tích Quốc gia Đình Phú Lễ, Di tích cấp tỉnh căn cứ Bưng Lạc Địa, tái bản phát hành quyển sách Ba Tri - Đất và người; phối hợp với tỉnh tổ chức lễ vinh danh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của cụ.

Xây dựng văn hóa chính trị trong hệ thống chính trị. Cấp ủy, người đứng đầu xem trọng xây dựng văn hóa từ nội bộ Đảng và bộ máy Nhà nước, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đề cao tính nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Xây dựng hình mẫu người cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức công vụ trong sáng, phải thật sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, tận tụy với công việc, giỏi chuyên môn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền đối với lĩnh vực văn hóa, giáo dục, gia đình. Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ba Tri phát triển toàn diện. Phát huy tiềm năng, sức mạnh con người Ba Tri nhằm đảm bảo cho sự phát triển nhanh, bền vững trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập.

Tập trung phát triển đột phá về kinh tế

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Tri lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 2 nhiệm vụ, giải pháp đột phá. Trong đó, thực hiện đột phá về kinh tế trọng tâm là: Thực hiện đột phá đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn mới. Khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển để phát triển du lịch gắn với chăm lo xây dựng văn hóa, con người Ba Tri đáp ứng yêu cầu mới. Bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Phấn đấu xây dựng Ba Tri trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa biển.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp gắn với xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực (lúa, bò, nghêu, tôm, rau an toàn, cá khô). Tiếp tục khai thác lợi thế từ biển, chuyển trọng tâm phát triển về hướng Đông. Tiếp tục phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản, tập trung phát triển 500ha nuôi tôm công nghệ cao.

Tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo hướng bền vững. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế gắn với vùng nguyên liệu như công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản. Tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đẩy mạnh hoạt động mời gọi, thu hút đầu tư triển khai thực hiện dự án trong Cụm công nghiệp Thị trấn - An Đức; thu hút đầu tư Cụm công nghiệp An Hòa Tây và lập quy hoạch Cụm công nghiệp Tân Xuân.

Tập trung đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, phát huy tiềm năng du lịch. Phát triển đa dạng các loại hình thương mại - dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều trên các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bán lẻ, vận tải, du lịch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia dự án ươm tạo khởi nghiệp của tỉnh. Tăng cường huy động nguồn lực, vận động nhân dân tham gia, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Đảng bộ và nhân dân Ba Tri sẽ tiếp tục phát huy giá trị truyền thống văn hóa, tập trung phát triển đột phá kinh tế. Đoàn kết thống nhất, quyết tâm hành động, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển, phấn đấu xây dựng huyện Ba Tri trở thành “trung tâm kinh tế, văn hóa biển”.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Tri lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 2 nhiệm vụ, giải pháp đột phá. Trong đó, “Xây dựng văn hóa, con người Ba Tri phát triển toàn diện, gắn với chăm lo đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội”, được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của huyện trong thời gian tới. Trong nhiệm vụ đột phá này, mục đích huyện hướng đến là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, tăng cường khả năng tiếp cận văn hóa của người dân, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, văn học - nghệ thuật tốt đẹp của dân tộc, của địa phương; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự xuống cấp đạo đức, lối sống; xây dựng con người Ba Tri phát triển toàn diện trọng tâm là hướng đến “Chân - Thiện - Mỹ”, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, khơi dậy khát vọng phát triển cùng với quê hương, đất nước, ý chí phấn đấu vươn lên với 10 giá trị cốt lõi gồm: “Yêu nước, Nhân ái, Nghĩa tình, Trung thực, Bản lĩnh, Tự cường, Tự trọng, Trách nhiệm, Hợp tác, Sáng tạo”.

 

Võ Văn Phê - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN