Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng năm 2010

09/04/2010 - 08:13

Ngày 5-4-2010, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 57 trưởng, phó phòng và tương đương thuộc sở, ban ngành tỉnh . Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng – an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân.

Trong 10 ngày, học viên được trang bị các kiến thức quốc phòng – an ninh được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng – an ninh trong tình hình mới, Nghị định 116 của Chính phủ về giáo dục công tác quốc phòng – an ninh… Qua đó, các đồng chí trưởng, phó phòng thấy rõ trách nhiệm của bản thân và ngành, đơn vị mình đối với nhiệm vụ xây dựng và tăng cường quốc phòng an ninh cơ sở.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN