Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI

30/11/2022 - 09:49

BDK.VN - Sáng 30-11-2022, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI khai mạc, để tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 và một số nội dung khác.

Chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì hội nghị.

Tham dự còn có ông Nguyễn Hữu Việt, Hàm vụ trưởng Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh; Vũ Anh Tuấn -Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Dân vận Trung ương; Châu Văn Trưởng, Phó vụ trưởng địa bàn VIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Minh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo các ngành, đoàn thể tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý một số vấn đề liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ của hội nghị, có tính chất gợi mở, nêu vấn đề, để các đồng chí quan tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định. Khái quát có 2 nhóm nội dung lớn:

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu khai mạc hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu khai mạc hội nghị.

Nhóm nội dung thứ nhất: Về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022; Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận cho ý kiến cập nhật để xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 và Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh uỷ năm 2023. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ dự thảo Báo cáo tổng kết gắn với tình hình thực tiễn ở cấp, ngành, cơ quan, đơn vị mình để tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, dự báo tình hình thời gian tới và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong năm 2023. Bí thư Tỉnh ủy gợi ý một số nội dung để hội nghị thảo luận. Trong đó có phân tích bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước, tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình thế giới tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Để từ đó, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của chính quyền trong năm 2022; dự báo tình hình trong năm 2023 để đề xuất các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp phù hợp.

Một số chỉ tiêu thực hiện trong năm 2022 hiện tại còn đánh giá ước lượng. Thời gian từ đây đến kết thúc năm 2022 còn rất ngắn. Đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022; một số chỉ tiêu ước sắp xỉ đạt cần có giải pháp gì để phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị.

Về chủ đề, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2023, đề nghị các đồng chí cho ý kiến như vậy có phù hợp chưa? Cần điều chỉnh, bổ sung gì thêm? Đặc biệt là cho ý kiến, phân tích kỹ các chỉ tiêu chủ yếu như vậy có sát thực tiễn và thể hiện sự khát vọng, sự quyết tâm, quyết liệt của tỉnh trong quá trình phát triển? Một số chỉ tiêu cần lưu ý: Phát triển đảng viên; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9,3%; công nhận ít nhất 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn huyện Nông thôn mới...

Nhóm nội dung thứ 2: Thảo luận cho ý kiến về Chương trình làm việc năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các báo cáo. Về Chương trình làm việc năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề nghị đại biểu đánh giá kết quả Chương trình làm việc năm 2022, việc chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong năm 2022. Đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan trong việc rà soát, đăng ký nội dung xây dựng chương trình làm việc năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để có giải pháp thực hiện trong năm 2023 đạt kết quả.

Về Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; 4 năm thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU, 29-CTr/TU của Tỉnh ủy và 4 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 28-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Bến Tre theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)”. Đề nghị các đồng chí đánh giá việc triển khai thưc hiện thí điểm một số mô hình nhất thể hóa, kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu một số cơ quan của Đảng và Nhà nước, cơ quan của Đảng và MTTQ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện; về sắp xếp tổ chức bên trong của các sở, ngành, địa phương; về sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; về mục tiêu đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, giảm về đầu mối, biên chế, chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định, việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần… Phương hướng, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Về Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 18-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ: Đề nghị đại biểu đánh giá nhận thức của từng cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên qua triển khai, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU; từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ thời gian qua tại địa phương, cơ quan, đơn vị, đề nghị các đồng chí đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp để góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong thời gian tới.

Về Báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2023: Đề nghị đại biểu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, nguyên nhân đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật tăng, đồng thời cho ý kiến về dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua "Đồng khởi mới" giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030: Đề nghị đại biểu đánh giá những kết quả đạt được qua 2 năm lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU. Trong đó, đánh giá việc xây dựng, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; kết quả thực hiện nội dung của “Hai chân - Ba mũi”, việc triển khai thực hiện xây dựng "điển hình", học tập "điển hình",  bắt kịp "điển hình", vượt qua "điển hình’"

"Nội dung hội nghị lần này rất quan trọng. Tôi đề nghị từng đồng chí với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, kết hợp giữa nội dung các văn bản với liên hệ thực tiễn ở cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách để góp ý làm rõ thêm, toàn diện, sâu sắc hơn những nội dung của hội nghị, từ đó đi đến hoàn thiện, thống nhất, thông qua và hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu của hội nghị. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI", Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Sau khi khai mạc, hội nghị đã tiến hành chia tổ thảo luận.

Tin, ảnh: Thu Huyền

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN