Khai mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX)

05/01/2011 - 07:50

* Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) đang diễn ra, dự kiến sẽ làm việc trong hai ngày 5 và 6-1-2011.

Hội nghị sẽ tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2010 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2011; thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX; thông qua Quy chế làm việc năm 2011 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng.
Hội nghị sẽ tập trung đánh giá trách nhiệm lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh và tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2010. Một số vấn đề như: công nghiệp không đạt mục tiêu là mũi đột phá, phát triển các thành phần kinh tế và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế, các đề án xã hội hóa còn chậm, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp; việc lãnh đạo củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng; thực chất hoạt động của các đoàn thể, một số hội quần chúng… sẽ được đưa ra thảo luận nhằm làm rõ trách nhiệm các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, hội nghị sẽ tập trung thảo luận và đề ra chương trình làm việc năm 2011 của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị sẽ tìm nguyên nhân và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong năm 2011 - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN