Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

09/02/2023 - 19:50

BDK - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình/kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể để triển khai Kế hoạch số 370/KH-UBND ngày 19-1-2023 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Quán triệt sâu sắc chủ đề điều hành năm 2023 của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, của Tỉnh ủy “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” và của UBND tỉnh “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ nhân dân và đồng hành cùng doanh nghiệp” cụ thể hóa chủ đề hành động của ngành mình, cấp mình, cơ quan, đơn vị mình. Theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực. Thúc đẩy tiến độ triển khai các chương trình, dự án lớn, quan trọng, có tính lan tỏa cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh, nhất là 11 công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, kiểm tra, rà soát từng dự án, bố trí kế hoạch vốn năm 2023. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm các mục tiêu đề ra.

Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ hệ thống hành chính nhà nước và đổi mới việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, số hóa, thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Công văn cũng đã nêu nhiệm vụ cụ thể của các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị để hướng đến hoàn thành 21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Kế hoạch số 370/KH-UBND ngày 19-1-2023.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN