Triển khai Tháng tiêu dùng số, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10

Triển khai Tháng tiêu dùng số, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10