Không bao giờ quên công ơn Cách mạng Tháng Mười

03/11/2007 - 02:33
Lê-nin: Vị lãnh tụ của cuộc cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. Ảnh minh họa.

Lịch sử thế giới có nhiều cuộc cách mạng. Song từ thời cận đại trở lại đây, chỉ có ba cuộc cách mạng được gọi là đại cách mạng. Đó là Cách mạng Mỹ 1776, Cách mạng Pháp 1789 và Cách mạng Nga 1917.

Cách mạng Nga 1917 tức Cách mạng Tháng Mười với ngọn cờ giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động kết hợp với giải phóng các dân tộc bị áp bức ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ latinh và toàn thế giới đã mở ra thời đại mới, thời đại nhân quyền và dân quyền cho nhân dân lao động và cho mọi dân tộc lớn nhỏ giành độc lập, tự do trên khắp địa cầu.

Toàn bộ tiến trình lịch sử thế giới trong thế kỷ XX sang thế kỷ XXI đã diễn biến và phát triển cơ bản theo con đường và lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười dưới khẩu hiệu của V.Lênin tiếp nối khẩu hiệu của K.Marx: “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!”.

Cách mạng Tháng Mười đã mở ra và thúc đẩy lịch sử thế giới theo chiều hướng có lợi cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên tất cả các châu lục, tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, xóa bỏ chủ nghĩa thực dân, bảo vệ hòa bình, hữu nghị hợp tác, phát triển trên toàn thế giới. Công lao của Cách mạng Tháng Mười thật vĩ đại như “mặt trời chiếu sáng khắp nơi” (Hồ Chí Minh), là sự kiện lịch sử không một sự xuyên tạc hay phủ nhận nào che lấp được.

Trong tiến trình lịch sử đó, ở một đất nước bị đắm chìm dưới ách bạo tàn và tăm tối của chủ nghĩa thực dân và chế độ chuyên chế, lần lượt trải qua các cuộc thử nghiệm theo tư tưởng của Cách mạng Mỹ rồi Cách mạng Pháp từ đầu thế kỷ XX, Cách mạng Việt Nam đã lựa chọn con đường của Cách mạng Tháng Mười.

Vận dụng vào thực tiễn Việt Nam bởi Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, con đường ấy đã đưa đến Cách mạng Tháng Tám và sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân, đưa nhân dân Việt Nam tiến lên làm chủ đất nước Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất, làm chủ toàn diện vận mệnh của mình, tiến lên “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh” xây dựng và bảo vệ “một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” theo Di chúc của Hồ Chí Minh. Đó cũng là chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh với mong muốn tột bậc của Người: “Nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh kết tinh ở mấy chữ hoàn toàn, ai cũng có, ai cũng được trong mệnh đề trên đây.

Đó cũng là lý tưởng của chủ nghĩa ái quốc chân chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, với nguyện vọng của Việt Nam mình được là mình cùng với nguyện vọng làm bạn với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới, chủ động và sáng tạo giao lưu và hội nhập với thế giới vì hòa bình, độc lập và phát triển của mỗi quốc gia và toàn cộng đồng nhân loại.

Sang thế kỷ XXI, Việt Nam có thêm nhiều bạn mới, song không bao giờ quên bạn cũ. Thế giới đã có và sẽ có những cuộc cách mạng mới, song Việt Nam không bao giờ quên công ơn của Cách mạng Tháng Mười. Chúng ta vẫn tiếp tục học tập và phát huy các bài học lịch sử quý báu của cuộc cách mạng vĩ đại đó, vận dụng vào việc thực hiện các nhiệm v

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích