Kiến nghị cử tri - Mặt trận chỉ kính chuyển vì thiếu quyền

16/11/2007 - 22:19

Trò chuyện với VietNamNet trước khi Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri được trình bày trước Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTW MTTQ) Phạm Thế Duyệt khẳng định mong muốn Quốc hội sớm xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm thể chế hóa vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ.

Cần làm rõ hơn khái niệm "dân làm chủ"

Ông Phạm Thế Duyệt. Ảnh: VA
Thưa ông, vì sao cử tri của MTTQ và đoàn thể có kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

Kiến nghị này không có gì mới mẻ mà đã đến lúc cần phải làm rõ hơn vai trò của nhân dân, của MTTQ và các đoàn thể đại diện cho nhân dân.

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời từ năm 1999 đã thể hiện khá rõ nhiều vấn đề: MTTQ là liên minh chính trị, là chỗ dựa vững mạnh của chính quyền, rồi mối quan hệ giữa Đảng, nhân dân với Nhà nước v.v...

Nhưng lần này, chúng tôi thấy cần phải đề cập vấn đề trên, xuất phát từ quan điểm của Đảng trong giai đoạn này là phải xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, làm cơ sở vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong công cuộc đổi mới và hội nhập.

77 năm qua, MTTQ đã tập hợp đoàn kết nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng khối đại đoàn kết này thực hiện thắng lợi công cuộc cách mạng. Nhưng theo tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ 10 thì MTTQ còn nhiều việc phải làm.

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không cần phải sửa đổi gì nhiều nhưng cần phải khẳng định vấn đề sau: Hệ thống chính trị của chúng ta, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ thì rất đúng.

Về cơ cấu tổ chức, Đảng đã rất rõ từ trung ương xuống đến cơ sở, chi bộ, đảng viên. Nhà nước cũng rất rõ, có lập pháp, hành pháp, tư pháp, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, tòa án, viện kiểm sát đầy đủ hết.

Nhưng nói "nhân dân làm chủ" thì hiểu như thế nào? Hiểu là 84 triệu dân đều làm chủ hay hiểu là đại diện của dân, là MTTQ và các đoàn thể? Điều đó cần có bước làm rõ hơn. Đảng và Nhà nước rất coi trọng vai trò của Mặt trận chứ không xem nhẹ. Nhưng nó đã đúng với vị trí ở trong hệ thống chính trị chưa thì điều này còn cần phải suy nghĩ. Chính vì thế chúng tôi đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Có nghĩa là đã đến lúc thể chế hóa vai trò giám sát và phản biện của MTTQ?

Đảng đ

Theo VietNamNet

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN