Thừa Ðức phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới trước thời hạn

Thừa Ðức phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới trước thời hạn