Các khu công nghiệp áp dụng nhanh phương châm “4 tại chỗ”

Các khu công nghiệp áp dụng nhanh phương châm “4 tại chỗ”