Cập nhật lại đúng thông tin chính

Cập nhật lại đúng thông tin chính