Kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống công tác Dân vận (15-10-1930 – 15-10-2007)

09/10/2007 - 10:30

Công tác dân vận luôn phải được đặt lên hàng đầ

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm để làm tốt hơn nữa công tác Dân vận.

15-10 là Ngày Dân vận cả nước, cũng là ngày cách đây 58 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Dân vận” đăng trên báo Sự Thật (tờ báo tiền thân của báo Nhân dân) số 120 với bút danh XYZ, chỉ ra những vấn đề cơ bản của công tác dân vận và cho đến bây giờ vẫn mang tính thời sự nóng hỏi đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Xuất phát từ ý nghĩa đó, ngày 15-10 đã được Bộ Chính trị quyết định là Ngày Dân vận của cả nước.

Chủ tịch Hồ Chí minh từng nhấn mạnh trong bài báo “Dân vận” nổi tiếng: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã khẳng định cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, vì nhân dân và đề ra nhiều nghị quyết quan trọng về công tác dân vận. Nhờ đường lối chính sách đúng đắn và công tác vận động quần chúng sâu sát, thuyết phục, đông đảo các tầng lớp nhân dân đã một lòng tin tưởng Đảng, theo cách mạng, chấp nhận mọi gian khổ, hy sinh để kháng chiến cứu nước, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Nhờ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, nhờ sự hăng hái thi đua thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của các tầng lớp, các đồng bào, sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Dân vận thực chất là việc thực hành dân chủ. Toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước ta đều xuất phát từ quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cội nguồn sức mạnh của Đảng, Nhà nước ta là sự gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân. Do vậy, các cuộc vận động cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước, những chương trình hành động của các tầng lớp nhân dân để thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đều nhằm mục đích đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hình ảnh những cán bộ cách mạng đồng cam cộng khổ với nhân dân vùng sâu, vùng xa để cùng bà con chống hạn, khắc phục hậu quả bão lụt đã in đậm trong tiềm thức của quần chúng, làm tăng thêm niềm tin của dân với Đảng. Công tác dân vận của Đảng hơn nữa thế kỷ qua đã góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, làm gắn bó thêm mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân.


Quốc Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN