Làm gì để nâng cao chất lượng dân số?

14/12/2010 - 16:42

“Nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước” - đây là một trong những chính sách cơ bản của Nhà nước trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Biện pháp nâng cao chất lượng dân số gồm: bảo đảm quyền cơ bản của con người; quyền phát triển đầy đủ, bình đẳng về thể chất, trí tuệ, tinh thần; hỗ trợ nâng cao những chỉ số cơ bản về chiều cao, cân nặng, sức bền; tăng tuổi thọ bình quân; nâng cao trình độ học vấn và tăng thu nhập bình quân đầu người; tuyên truyền, tư vấn và giúp đỡ nhân dân hiểu và chủ động, tự nguyện thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dân số; đa dạng hóa các loại hình cung cấp hàng hóa và dịch vụ công cộng, đặc biệt về giáo dục, y tế để cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao chất lượng dân số; thực hiện chính sách và biện pháp hỗ trợ đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để nâng cao chất lượng dân số (Điều 21 - Pháp lệnh Dân số).

Ngày 22-3-2005, Bộ Chính trị (khóa IX) ban hành Nghị quyết số 47-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ” có đoạn nêu: “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, thanh thiếu niên và người cao tuổi; nâng cao năng lực, hướng dẫn tổ chức, phát động các phong trào rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giữ gìn vệ sinh và cải thiện môi trường sống tại cộng đồng…”

Nhà nước thực hiện chính sách nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần nhằm nâng cao chỉ số phát triển con người của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công dân có quyền: “Lựa chọn các biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số” và có nghĩa vụ “Thực hiện các biện pháp phù hợp để nâng cao thể chất, trí tuệ, tinh thần của bản thân và các thành viên trong gia đình. Tôn trọng lợi ích của Nhà nước, xã hội, cộâng đồng trong việc điều chỉnh qui mô dân số, cơ cấu dân số, phân bổ dân cư, chất lượng dân số”.

Theo qui định, trách nhiệm nâng cao chất lượng dân số thuộc về 4 chủ thể là: Nhà nước, tổ chức đoàn thể, gia đình và mọi công dân. Nhà nước thông qua chính sách và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân, có trách nhiệm dành mọi ưu tiên cho việc nâng cao chất lượng dân số.

Nâng cao chất lượng dân số là nhu cầu, mục đích và là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, trong đó, ngành DS-KHHGĐ đóng một vai trò rất quan trọng.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN