Lực lượng vũ trang Bến Tre sẵn sàng trong mọi tình huống

30/07/2010 - 08:12

"Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn liền với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc” là nhiệm vụ, mục tiêu mà Đảng bộ Quân sự đã đạt được trong nhiệm kỳ 2005-2010.

Với chức trách và nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Quân sự đã tham mưu hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, tăng cường vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ. Các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện và ban hậu cần nhân dân ở cơ sở luôn được kiện toàn, có kế hoạch phát triển và dự trữ các tiềm lực quốc phòng. Trong 5 năm qua, các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu trị an được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Hình thức, nội dung sát thực tế, có chú trọng rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống. Đặc biệt, nhiều đơn vị đã thực nghiệm mô hình cụm chiến đấu liên hoàn cấp xã, rút ra nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn tác chiến trong điều kiện mới. Trong nhiệm kỳ 2005-2010, đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện 4 cuộc, phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn 7 cuộc (5 sở, ngành tỉnh và 2 huyện) và diễn tập cấp xã vượt 17,12%.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới, mô hình sinh hoạt chi bộ Đảng các đơn vị dự bị động viên được nhân rộng và phát huy tốt. Có 57,93% chi bộ có chi ủy, tỷ lệ đảng viên 18,98% (tăng 7,83%), đoàn viên 75,06% (tăng 11,66%). Công tác tuyển quân hàng năm đạt chỉ tiêu, chất lượng tốt (tỷ lệ đảng viên 6,5%/năm; văn hóa, chuyên môn kỹ thuật tăng). Về tuyển sinh quân sự, có 263 thí sinh đậu vào các trường quân đội (bình quân 52 thí sinh/năm, đạt chỉ tiêu đề ra).

Với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Đảng bộ Quân sự đã lãnh đạo các đơn vị bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tập luyện theo phương án đã được phê duyệt; thực hiện tốt việc tổ chức lực lượng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt là trong cơn bão số 9 năm 2006, lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần rất lớn trong việc tham gia khắc phục hậu quả, thể hiện vai trò nòng cốt, khả năng chỉ huy điều hành, tinh thần trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ.

Trong lãnh đạo công tác huấn luyện có sự chuyển biến về chất lượng. Quá trình huấn luyện thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” với yêu cầu huấn luyện “nhanh, mạnh, chính xác”. Chương trình, nội dung, thời gian, quân số tham gia đạt tỷ lệ 98,5% (chiến sĩ mới 100%, dân quân tự vệ, dự bị động viên 98%). Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, gắn với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng bộ đã lãnh đạo Trường Quân sự hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp. Trong nhiệm kỳ, đã hoàn thành 3 khóa đào tạo chỉ huy trưởng quân sự cấp xã; các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quân sự cơ sở; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh chất lượng tốt; tập trung chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, ổn định biên chế, nâng cao chất lượng giảng dạy, tham gia nghiên cứu khoa học quân sự.

Cùng với công tác quân sự, giáo dục chính trị là nhiệm vụ hàng đầu và được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Quán triệt và phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ của quân đội đến mọi quân nhân, công nhân viên quốc phòng trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Hàng năm, đơn vị hoàn thành 100% nội dung, chương trình, thời gian công tác này theo quy định. Ngoài ra, còn thực hiện duy trì hoạt động phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các ngành, đoàn thể, có tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời. Đặc biệt là các đợt hành quân về nguồn, lực lượng đã đóng góp hàng ngàn ngày công giúp nhân dân và địa phương cùng phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Quân sự đã thực hiện hoàn thành kế hoạch Quyết định 290, 188, 142 của Thủ tướng Chính phủ; vận động xây dựng 132 nhà tình nghĩa, 541 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa đồng đội, nhà tình thương.

Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có một vài biến động như: sáp nhập Tiểu đoàn 516 vào Trung đoàn 895, giải thể đội công tác CT03, thành lập mới Ban Chỉ huy Quân sự Mỏ Cày Bắc, thành lập mới ban chỉ huy quân sự 4 xã. Đến nay, các cơ quan, đơn vị trên đã ổn định và đi vào hoạt động nề nếp. Công tác đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên đạt 98,9%, đưa vào biên chế 96,98% (tăng 6,9%); lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,63% dân số.

Công tác hậu cần - tài chính phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ chính trị. Sức khỏe cán bộ, chiến sĩ được chăm lo chu đáo, quân số khỏe đạt tỷ lệ 99,04%. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với ngành y tế đã thành lập 5 trạm quân dân y kết hợp. Các đơn vị cũng đã triệt để khai thác các nguồn lực để tăng gia cải thiện đời sống quân nhân.

Đảng bộ Quân sự đã thực hiện tốt công tác phát triển Đảng. Trong nhiệm kỳ phát triển được 107 đảng viên mới (vượt chỉ tiêu 15 đồng chí). Đảng bộ chỉ đạo thực hiện chặt chẽ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu “làm theo” cụ thể, bám sát chủ đề, chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân. Hơn 3 năm thực hiện, cán bộ, đảng viên có nhận thức kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; đoàn kết thống nhất; sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng năm, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95% (đạt chỉ tiêu); đối với lãnh đạo đạt 89,96% (9,77%). Công tác đào tạo, nhận xét đánh giá, đề bạt, điều động, bổ nhiệm, chuyển ra thực hiện đúng nguyên tắc, dân chủ, gắn với công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách. 50% cán bộ có chứng chỉ A, B vi tính, ngoại ngữ; 85% có trình độ trung cấp chính trị trở lên.

Tuy nhiên, quá trình lãnh đạo vẫn còn bộc lộ một số khuyết điểm như vai trò làm tham mưu có lúc thiếu nhạy bén; chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật thiếu vững chắc. Điển hình tập thể và cá nhân thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” còn ít. Tỷ lệ đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học chưa đạt chỉ tiêu (30,42/70%).

Quyết tâm của Đảng bộ Quân sự trong nhiệm kỳ 2010-2015 là tiếp tục chủ động làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; phát huy ý thức tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết xây dựng lực lượng vũ trang, nâng cao chất lượng tổng hợp, chủ động trong mọi tình huống. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh và trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong giai đoạn mới; đột phá triển khai hoàn thiện đề án và các kế hoạch trong xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng nề nếp chính quy, phát huy dân chủ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập thiết thực theo yêu cầu “nhanh, mạnh, chính xác”; đào tạo sĩ quan dự bị đáp ứng nhu cầu biên chế.

 

Nguyễn Văn Lăng (Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN