Mỏ Cày Bắc đưa Nghị quyết số 18 và 19 đi vào cuộc sống

08/06/2018 - 07:27

Mỏ Cày Bắc triển khai quán triệt Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho cán bộ hưu trí và cán bộ chủ chốt của huyện. Ảnh: N. Sơn

Mỏ Cày Bắc triển khai quán triệt Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho cán bộ hưu trí và cán bộ chủ chốt của huyện. Ảnh: N. Sơn

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 28 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Chương trình hành động số 29 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Huyện ủy Mỏ Cày Bắc xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa thực hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện đã tổ chức triển khai quán triệt trong toàn đảng bộ, bước đầu thực hiện đạt được một số kết quả khả quan.

Thống nhất về tư tưởng

Xác định yếu tố tư tưởng là một trong những nội dung quan trọng để góp phần thực hiện tốt việc cụ thể hóa Chương trình hành động số 28 và 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vì thế, Huyện ủy đã chỉ đạo tập trung thực hiện trong toàn đảng bộ.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Nguyễn Thanh Bình cho biết: Sau khi tiếp thu nghị quyết, từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức, đánh giá cao về chủ trương xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên, nhất là nhân dân rất đồng tình với chủ trương này và có nhiều ý kiến đóng góp cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức thực hiện để đảm bảo sự hài hòa trong quá trình tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy. Trong quá trình tổ chức triển khai, quán triệt, cấp ủy chú trọng đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động xác định nội dung thực hiện ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là công tác chính trị tư tưởng để động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức an tâm công tác.

Thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Huyện ủy xác định là phải tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện, xã và toàn xã hội trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy định, đúng pháp luật. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Trong quá trình thực hiện quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đổi mới, sắp xếp, cải cách tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng bộ trong hành động

Để cụ thể hóa Chương trình hành động số 28 và 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, đề ra lộ trình, phân công và phân việc đối với từng cấp, ngành.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, việc triển khai quán triệt Nghị quyết số 18, 19 được cấp ủy đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Quá trình xây dựng kế hoạch cụ thể hóa có bám sát chương trình hành động của Tỉnh ủy và căn cứ vào điều kiện thực tế từng địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định thời gian, nhiệm vụ thực hiện, phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, xác định được mô hình cụ thể. Nhiều cấp ủy, địa phương, cơ quan đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số mô hình theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Thực hiện Nghị quyết số 18 và 19, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đã tạo được bước đột phá trong sắp xếp bộ máy đảng, chính quyền. Mỏ Cày Bắc đã thực hiện kiêm nhiệm chức danh trưởng ban dân vận huyện ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ huyện, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; công chức kiêm cán bộ không chuyên trách (tại xã Hưng Khánh Trung A), bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp (tại xã Tân Bình).

Trong quý I-2018, huyện có 13/13 xã đăng ký thực hiện các mô hình kiêm nhiệm, 5 mô hình được thực hiện ở 17 đơn vị. Cụ thể, có 4 mô hình cán bộ không chuyên trách kiêm bí thư chi bộ; 3 mô hình cán bộ không chuyên trách kiêm cán bộ không chuyên trách; 2 mô hình công chức kiêm cán bộ không chuyên trách; 5 mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp; 3 mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN