Mỏ Cày Bắc khởi động sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội

24/03/2023 - 06:53

BDK - Mỏ Cày Bắc là một trong những huyện đầu tiên tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời cũng là huyện tiên phong trong việc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (SKGNK). Từ việc lãnh đạo tổ chức thành công hội nghị SKGNK ở Đảng bộ xã Tân Thanh Tây, hiện nay, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức hội nghị SKGNK ở các chi bộ, đảng bộ còn lại (hoàn thành trong tháng 3-2023), tiến tới chuẩn bị hội nghị SKGNK cấp huyện trong tháng 4-2023. Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Nguyễn Văn Trung cho biết:

Đảng bộ xã Tân Thanh Tây sơ kết giữa nhiệm kỳ (2020 - 2025).

Đảng bộ xã Tân Thanh Tây sơ kết giữa nhiệm kỳ (2020 - 2025).

- Theo Kế hoạch số 163-KH/TU ngày 8-9-2022 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về “Tổ chức hội nghị SKGNK thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và NQ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Đảng bộ xã Tân Thanh Tây được chọn làm điểm tổ chức hội nghị sơ kết cấp xã để tỉnh rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung ở các địa phương khác trong toàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy đã có sự chủ động, tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị về công tác tổ chức, xây dựng các văn bản và các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị điểm cấp xã như: thành lập tổ công tác theo dõi, hỗ trợ xã Tân Thanh Tây; Thường trực Huyện ủy và tổ công tác cũng đã có buổi làm việc để đánh giá sơ bộ, góp ý cho Đảng ủy xã về công tác chuẩn bị, tổ chức, các văn bản phục vụ hội nghị.

Sau thời gian chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, hội nghị SKGNK đảng bộ xã Tân Thanh Tây được tổ chức vào ngày 21-2-2023. Hội nghị được đánh giá khá tốt và hoàn thành các nội dung theo hướng dẫn của tỉnh. Báo cáo SKGNK đã nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém; các giải pháp thể hiện sự quyết tâm cao để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Báo cáo tự kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã thể hiện rõ mặt được, chưa được, hạn chế và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua hơn 2 năm thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ xã Tân Thanh Tây, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: Đảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt 15/25 chỉ tiêu, 2/25 chỉ tiêu đạt trên 90%, 4/25 chỉ tiêu đạt trên 75%, 3/25 chỉ tiêu đạt trên 50%, chỉ có 1/25 chỉ tiêu đạt dưới 50%.

* Từ kinh nghiệm tổ chức của Đảng bộ xã Tân Thanh Tây, huyện đã chỉ đạo các đơn vị còn lại như thế nào?

- Sau hội nghị SKGNK của Đảng bộ xã Tân Thanh Tây, lãnh đạo các ban đảng tỉnh, huyện đã họp rút kinh nghiệm để chỉ ra mặt được, chưa được và một số nội dung cần rút kinh nghiệm. BTV Huyện ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, góp ý của lãnh đạo các ban đảng tỉnh và đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức đối với 12 đảng bộ xã còn lại. Trong đó, chú ý các vấn đề như: dành thời gian ưu tiên cho thảo luận nhiều hơn tham luận; đi sâu bàn cách khắc phục, tháo gỡ khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá (hoặc đạt thấp). Đánh giá sâu, làm rõ những hạn chế thuộc về chủ quan của Ban Chấp hành trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong NQ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời nghiên cứu bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp mới phù hợp với điều kiện, tình hình hiện nay để thực hiện đạt chỉ tiêu NQ đề ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

* Huyện ủy có sự chuẩn bị gì để tổ chức hội nghị SKGNK cấp huyện trong thời gian tới?

- BTV Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 165-KH/HU ngày 28-9-2022 về “Tổ chức hội nghị SKGNK thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và NQ Đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025” để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc SKGNK ở cấp huyện và cấp cơ sở; ban hành quyết định thành lập tổ biên tập và có thông báo phân công thành viên để chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác SKGNK. BTV Huyện ủy cũng đã thành lập đoàn khảo sát để giúp BTV Huyện ủy đánh giá tình hình thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và đã tiến hành khảo sát thực tế 8 xã và 6 ngành. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền công tác chuẩn bị SKGNK trên địa bàn huyện.

Đến nay, huyện Mỏ Cày Bắc đã hoàn thành các dự thảo các văn bản phục vụ SKGNK như: báo cáo SKGNK của huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 16-CTr/HU ngày 30-12-2021 của Huyện ủy về thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình số 09-CTr/HU ngày 12-5-2021 của Huyện ủy về thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bảng kết quả thực hiện 64 đầu công việc và 12 đầu công việc trọng tâm từ nay đến năm 2025; báo cáo sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; dự kiến các nội dung, đơn vị, địa phương tham gia tham luận, thảo luận; dự kiến thời gian, chương trình và thành phần dự hội nghị.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị hội nghị SKGNK thực hiện NQ Đảng bộ huyện cơ bản đúng theo kế hoạch đề ra.

* Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Huyện ủy!

Hữu Hiệp (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN